Ons Mooi Epe wil niet langer toekijken en vanaf nú meepraten

Ons Mooi Epe wil niet wachten tot de gemeente Epe haar plannen voor betere en echte burgerparticipatie heeft gerealiseerd. De vereniging wil vanaf nu betrokken worden bij besluitvorming. Dat laat ze schriftelijk weten aan het college van b en w.

Ons Mooi Epe schrijft onder meer:
‘Omdat de gedachtevorming over burgerparticipatie nog een behoorlijke periode in beslag zal gaan nemen én er intussen besluitvorming plaats gaat vinden over een aantal gevoelige reconstructieprojecten, wil Ons Mooi Epe ervoor pleiten om, vooruitlopend op de volledige implementatie van burgerparticipatie, daar proactief door de gemeente bij betrokken te worden. Vanuit de kant van de bewoners van Epe biedt zich hierbij dus een uitgelezen kans aan. Burgerparticipatie hoeft niet volledig door de gemeente te worden georganiseerd. Dat is nu juist de charme en de kracht van participatieve processen. Wij gaan ervan uit dat u deze kans grijpt en samen met ons bespreekt op welke wijze Ons Mooi Epe deze rol vanaf nú kan gaan vervullen.’

Voorts wijst de vereniging er op dat ze geen concrete antwoorden van het college heeft gekregen op haar eerder gestuurde brief met concrete vragen. Die wil ze alsnog:
‘Onze dringende verzoeken aan burgemeester en wethouders zijn derhalve, om:
1. alsnog serieus betrokken te worden bij de reconstructieplannen van de Heerderweg tot aan de komgrens, ervan uitgaande dat ook de gemeente zou kunnen overwegen om de adviezen en aanbevelingen, zoals deze in uitgebrachte verkeersveiligheidsrapport vermeld staan, serieus in haar planvorming mee te nemen.
2. per direct betrokken te worden bij het project Sint Martinusplein, vóórdat er wederom onomkeerbare calamiteiten plaatsvinden.
3. vanaf vandaag door de gemeente PROACTIEF betrokken te worden bij alle andere reconstructieprojecten in het dorp Epe en de zeer nabije omgeving, voor zover ook maar het geringste vermoeden zou bestaan dat deze gevoelig kunnen liggen bij (een deel van) de burgerbevolking. Die betrokkenheid zou al in een pril stadium van planvorming door de gemeente geïnitieerd moeten worden.
Wij ontvangen graag op korte termijn een uitnodiging voor een constructief gesprek om over de eerste twee zaken van gedachten te wisselen en daarover vervolgens onze aanbevelingen en adviezen uit te brengen. Wij verwachten dan wel dat uw college ons voldoende ruimte geeft, onze concrete voorstellen serieus neemt en deze vervolgens eventueel overneemt of gemotiveerd afwijst. Wij hechten er nogmaals aan te benadrukken dat wij niet uitsluitend geïnformeerd willen worden over 'in beton gegoten' besluiten, maar dat er door de gemeente waarde gehecht wordt aan onze bijdragen en dat de bereidheid aanwezig is om daardoor tot nog betere plannen te komen.
Voor wat betreft het derde punt willen wij van het college de toezegging hebben, dat wij, in analogie met het daarover gestelde in de 'Uitwerking motie democratische processpiegel', in een zo vroeg mogelijk stadium van de planvorming, door de bevoegde functionarissen in het proces betrokken worden: Hoe vroeger die betrokkenheid in het proces plaatsvindt, hoe meer ruimte en flexibiliteit er is.’

Ons Mooi Epe wijst er tenslotte op dat het college in zijn brief onjuiste informatie heeft verstrekt. Volgens b en w is de vereniging betrokken geweest bij de ontwikkeling van plannen voor de reconstructie van het gedeelte van de Heerderweg dat binnen de bebouwde kom ligt. De feiten zijn anders: ‘Echter, pas op 20 april jl. heeft op óns verzoek een bespreking met de gemeentelijke projectleider plaatsgevonden. Wij zijn tijdens dat gesprek door hem geïnformeerd over een ontwerp dat reeds voor 90% 'in beton gegoten' was. Hierbij is dus geen enkele sprake geweest van enige vorm van participatie van Ons Mooi Epe. Dat een aantal aspecten in het gemeentelijk ontwerp van de Heerderweg tot aan de komgrens uit het reconstructieplan van Ons Mooi Epe zijn overgenomen, is een andere zaak.
Dat laatste toont overigens wél aan dat onze suggesties en aanbevelingen waardevol zijn en in dit specifieke geval ook tot een beter ontwerp geleid hebben. Dit is een reden temeer om Ons Mooi Epe weldegelijk proactief in het vroegst mogelijke stadium bij ruimtelijke plannen, waarmee de groene kwaliteit van ons mooie dorp Epe is gemoeid, te betrekken. Dit zal als bijkomend voordeel opleveren dat ook onder de burgerbevolking het gewenste draagvlak wordt gecreëerd.’

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.