Provincie: herinrichting Heerderweg en bomenkap gaan gewoon door

De provincie Gelderland is niet bereid het reconstructieplan voor de Heerderweg en de daarmee gepaard gaande kap van 603 bomen nog eens te heroverwegen. Gedeputeerde Staten begrijpt ook niet waarom er pas zo veel ophef is ontstaan nadat de besluitvorming achter de rug was. Volgens de provincie is tijdens het hele planproces uitgebreid en zelfs meer dan gebruikelijk gecommuniceerd met de bewoners. Dat laat Gedeputeerde Staten weten in antwoorden op vragen die de Partij voor de Dieren heeft gesteld.

De provincie piekert er ook niet over om van de gehele Heerderweg een 60 km-weg te maken. Alleen in de Norelbocht mag straks maar 60 km/uur gereden worden. Volgens het college van GS moet er ook dan een vrijliggend fietspad naast komen en moeten ongeveer 450 bomen worden gekapt. Bovendien levert een 60 km-weg te veel tijdverlies op voor de prestigieuze Veluwelijn, ,,een buslijn waarin de provincie veel heeft geïnvesteerd.''

De provincie beweert dat al tijdens de planvorming precies bekend was welke bomen zouden sneuvelen en dat daar ook over is gecommuniceerd. ,,Er zijn zoals gebruikelijk informatiebijeenkomsten geweest, informatiebrieven verspreid, via de website is een specifiek voor het project ingerichte kaartviewer beschikbaar gesteld, waarop alle te kappen en te herplanten bomen, per boom stonden weergegeven. Ook in het bestemmingsplan is iedere boom die gekapt wordt afzonderlijk gemarkeerd'', aldus de provincie in antwoord op de vragen van de Partij voor de Dieren. ,,Het rooien van bomen leidt altijd tot een gevoel van verlies en gemis bij bewoners. Daarom communiceren we hier zo zorgvuldig mogelijk over.’’ En: ,,We kunnen echter onmogelijk vrijliggende fietspaden realiseren zonder bomen te kappen. In die zin kunnen we de emoties niet wegnemen.''

Opmerkelijk is onder meer dat de provincie blijft volhouden dat op de rechte stukken van de Heerderweg harder wordt gereden dan 80 km/uur. Eén van de motivaties van de provincie om de structuur van de weg te veranderen, was haar bewering dat 30-40% van het gemotoriseerd verkeer er te hard rijdt. Uit de jaarlijkse verkeerskaarten van de provincie blijkt echter dat van 2010 t/m 2014 slechts 1% harder reed dan 80 km/uur en dat 85% niet harder rijdt dan 72/73 km/uur. Die cijfers worden ook door andere officiële bronnen bevestigd.

GS kwalificeert de Heerderweg als een gebiedontsluitingweg (GOW) en daar ‘moet’ 80 km/uur gereden worden. De Partij voor de Dieren stelt op basis van wegenwiki dat op een GOW buiten de bebouwde kom erfaansluitingen in principe niet zijn toegestaan maaar dat de Heerderweg tientallen erfaansluitingen heeft. ,,In de praktijk wordt dit traject dus gebruikt als een erftoegangweg (ETW), waar snelheidsbeperkingen wel toegestaan zijn’’, aldus de Partij voor de Dieren. De provincie onderschrijft weliswaar de definitie van een GOW, maar vindt dat daar van afgeweken moet kunnen worden. Op de Heerderweg, dus: ,,De richtlijnen zijn op te vatten als na te streven doelen in de meest optimale situatie. In bestaande situaties, zoals in dit geval voor de N794, zal altijd maatwerk moeten worden geleverd, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten op de richtlijnen.’’

Alternatieve maatregelen zijn volgens Gedeputeerde Staten wel degelijk onderzocht, maar afdoende bevonden.

De vraag van de Partij voor de Dieren of het college bereid is ,,om in de reconstructie van de N794 een pas op de plaats te maken (en dus nog niet tot uitvoer van het plan over te gaan) om ervoor te zorgen dat de argumenten van de tegenstanders en de suggesties van de inwoners beter tot hun recht komen in de planvorming. Zo nee, waarom niet en zijn er omstandigheden denkbaar waardoor u wel een pas op de plaats zou nemen? Zo ja, welke omstandigheden zijn dit?’’, wordt door het dagelijks bestuur van de provincie niet met een keihard 'nee' beantwoord, maar met woorden die op hetzelfde neer komen: ,,In het planproces zijn argumenten en suggesties van bewoners en insprekers uitgebreid en meerdere malen aan de orde geweest. Deze zijn serieus genomen en zorgvuldig onderzocht. Met alle belangen is zoveel als mogelijk rekening gehouden. We zijn ons ervan bewust dat voor de bewoners die nu tegen het plan zijn om de N794 verkeersveiliger in te richten het gemis van de bomen niet opweegt tegen het algemeen belang van de duizenden weggebruikers. In onze communicatie respecteren wij deze emotie en de individuele meningen. Uiteraard blijven we zoveel mogelijk met hen in gesprek, en blijven we onze argumenten en inzichten toelichten. We zullen dit ook blijven doen gedurende de afronding van het planproces en de werkzaamheden.’’

Alle vragen en antwoorden zijn te lezen op de site van de Partij voor de Dieren afdeling Gelderland.

 

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.