VVD: Is sloop kiosk wel volgens de regels gegaan?

De fractie van de VVD in de Eper gemeenteraad vraagt zich af of de sloop van de kiosk bij het hertenkamp wel volgens de regels is gegaan. De liberalen menen dat de gemeente ecologisch onderzoek had moeten doen en ervoor had moeten zorgen dat bij de sloop zoveel mogelijk afvalstoffen werden gerecycled. Daar hebben ze vandaag een aantal vragen over gesteld aan het college van b en w.

De VVD schrijft:
'Het kan niemand ontgaan zijn, maar de sloop van de kiosk is uitgevoerd in opdracht van het college van B&W is niet door iedereen begrepen in Epe en daarbuiten. De sloop is als een last onder bestuursdwang uitgevoerd. Dat betekent dat de uitvoering ervan door het college van B&W zorgvuldig moet zijn geweest. Dat brengt de fractie van de VVD tot de volgende vragen.

Inleiding – Wet natuurbescherming (Wnb)

In de Wnb worden in het wild levende dier- en plantensoorten beschermd. Het gaat daarbij om soorten die in Nederland, en ook in Epe, in hun voortbestaan worden bedreigd. De Wnb biedt daarvoor een duidelijk beschermingsregime. Het college van B&W heeft een functie hierin, maar het bevoegd gezag is het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland (GS). Naast de beschermingseisen geldt een zorgplicht ( art. 1.11 Wnb).

Die zorgplicht, die voor iedereen geldt, houdt in dat handelingen die nadelige gevolgen kunnen hebben voor beschermde planten- en diersoorten achterwege moet worden gelaten en houdt ook in dat er noodzakelijke maatregelen getroffen moeten worden om die nadelige gevolgen te voorkomen of dat die nadelige gevolgen worden beperkt dan wel ongedaan worden gemaakt.

De sloop van de kiosk is een ruimtelijke ingreep in een natuurgebied. Dus het college van B&W moet zijn nagegaan of er effecten van verstoring dan wel vernietiging van soorten of van rustplaatsen van soorten kunnen optreden. En daarbij is de vervolg vraag hoe die effecten worden beperkt. Een aanvraag van een sloopmelding van de kiosk moet gepaard zijn gegaan van een ecologisch onderzoek. Een onderzoek dat helderheid geeft op de Wnb beschermingsregime.

Vragen
1. Is voorafgaand aan de aanvraag van de sloopmelding en de uitvoering van de daadwerkelijke sloop van de kiosk door het college B&W, dan wel de gemachtigde(n) van het college, geïnventariseerd welke soorten (plant en of dier) er in het gebied rond de kiosk voorkomen, opdat objectief kan worden aangetoond dat de sloop geen enkel negatief effect heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van beschermde plant- en diersoorten?
2. A. Heeft het college van B&W, dan wel de gemachtigde(n) van het college, melding gemaakt bij GS in het kader van onder meer de zorgplicht dat zij voornemens was tot sloop van een bouwwerk in een natuurgebied over te gaan?
B. Wanneer is die melding gedaan?
C. En wat was het antwoord van GS op de melding?
3. Indien er geen ecologisch inventariserend onderzoek van de sloop van de kiosk is uitgevoerd voorafgaand aan de uitvoering van de sloop en of indien er geen melding van gemaakt is bij GS, in hoeverre en op basis waarvan handelt u dan zorgvuldig in het kader van de Wnb? Met andere woorden kunt u dan gemotiveerd aangeven dat u niet in strijd heeft gehandeld met de wettelijke eisen van de Wnb?

Inleiding -sloopafval

In de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG) is een afvalstoffen hiërarchie vastgelegd. Dat betekent simpelweg dat bij een sloop van een gebouw zoveel mogelijk afvalstoffen moeten worden gerecycled. De uitgangspunten van deze Europese regelgeving is onder meer vastgelegd in art. 4.1 Regeling bouwbesluit 2012. In principe moet bouw-en sloopafval zoveel mogelijk worden gescheiden aan de bron, dus tijdens de sloop. Dit is vanuit een milieu uitgangspunt een essentieel gegeven. Ook sloopafval wil je zoveel mogelijk in herbruikbare fracties. In het kader van duurzaamheid begrijpt mijn fractie dat.

4. A. Heeft u, dan wel de gemachtigde(n) van het college, de eigenaar van de kiosk of zijn gemachtigde, voorafgaand aan de sloop de mogelijkheid geboden om de sloop in herbruikbare fracties of anderszins te laten uitvoeren?
B. Zo niet, waarom heeft u de sloop dan niet duurzaam uitgevoerd in herbruikbare fracties?
C. Zo ja, wat was het antwoord van de eigenaar op 4A en wat heeft u hiermee gedaan?
5. De aanvraag van de sloopmelding is niet gepubliceerd voorafgaand aan de daadwerkelijke sloopuitvoering, waarom niet en hoeverre is dat zorgvuldig in het licht van een mogelijke bezwaarprocedure door derde-belanghebbende(n)?

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
 • Harm Scholten

  Die Hans Betlem gaat nog volle zalen trekken met zijn humor,oudejaarsconference misschien?

 • Hans Betlem

  Beantwoordde: Harm Scholten

  Beste Harm,
  Gaatum niet worden. Mijn felle reacties uit woede, machteloze woede. En dat is geen goede basis voor vermaak...

 • Hans Betlem

  Na lang soebatten kende de scheids de penalty doe....
  Het publiek was uitzinnig....
  De aanloop werd genomen... euforie! Ja, hij zit! Champagne....
  Maar de scheids had nog niet gefloten voor die aanloop.....
  Wat nu?
  Doelpunt ongeldig? Of overnemen?

 • rene zieck

  waar was de vvd toen de burgerij zich uitspraken tegen de sloop in de media..?
  waar was de vvd toen de beheerder probeerde de sloop tegen te houden en bezwaar te maken...?

  word tijd dat de complete gemeente raad verwachten word

  dus goed kiezen bij de gemeente raad verkiezingen

  niet meer hetzelfde tuig .....

 • Hans Betlem

  Beantwoordde: rene zieck

  Beste René
  Even fackt checken voordat je je gal spuit. Ruud Jager was steeds aanwezig bij het gebeuren rond de kiosk. Op dit moment is de VVD helaas de enige partij die deze gemeentelijke miskleun aanpakt.
  Wil je zelf een bijdrage leveren? Wacht dan even of hoe B&W reageren op de gestelde vragen. Ik til heel zwaar aan punt 5, want in een bezwaarschrift hadden we de punten 1 t/m 4 in kunnen brengen. Volgens de gemeentelijke mededelingen (eenvoudig op deze site te checken) heeft B&W GEEN omgevingsvergunning aangevraagd. De rechter heeft sloop toegestaan maar geen vrijbrief gegeven. Wanneer jij en ik zonder vergunning een boom kappen of een schuurtje slopen zijn de rapen gaar. Ook de overheid dient zich aan deze procedures te houden.
  Dus zelf wat doen? Aan***te bij voorbeeld, maar wacht eerst het debat maar eens even af. Wij blijven netjes, toch?

 • Daniël Verveer

  Beantwoordde: Hans Betlem

  Voorspelbaar : college verleend zichzelf met terugwerkende kracht een vergunning, slopers verklaren dat er
  geen nesten of dieren zijn aangetroffen, en dat er dus niets is verstoord.. College hoeft zichzelf geen boete
  op te leggen... Al kom je uiteindelijk via een afgedwongen procedure over drie jaar bij de Raad van State,
  dan gaat die vertellen dat er een procedure fout is gemaakt, maar er effectief geen schade aan de natuur
  of milieu is aangericht... De Afdeling bestuursrecht van de Raad van State wordt niet voor niets in de
  stukken 'De Afdeling' genoemd : het is geen rechtbank of hof, maar een afdeling van het ministerie
  van binnenlandse zaken dat al de plooitjes gladstrijkt, democratisch, ondemocratisch, tegen de wet of niet,
  ze geven er een draai aan en als burger sta je met lege handen. Het is gewoon een dooddoener, meer niet.

 • Hans Betlem

  Beantwoordde: Daniël Verveer

  Je zou zo maar gelijk kunnen hebben, Daniël. Nadat vanochtend de Stentor het persbericht van de VVD overnam, dat de zaak m.b.t. vergunningen en procedures rammelde, verscheen er vandaag ineens een melding bij de aanvragen op de site van de gemeente. Melding wordt gepubliceerd in week 49, twee weken na de sloop en is gedateerd (antidateerd?) 8 november. Voelt men nattigheid? Eerst de zaak maar eens in de raadzaal uitvechten en horen welke antwoorden er op de vragen komen, maar het is een raar zaakje.

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.