Is de gemeente Epe onbetrouwbaar? Deel 2

Het ‘Melkpaadje’ is een onverhard voetpad dat al enkele eeuwen liep vanaf de voormalige ‘Waayenberg’ tot aan de wasserij aan de Achterste Molenweg. Velen hebben in de loop der tijd van dit paadje gebruikt gemaakt, tot … de firma Duyncroft bv het terrein van de voormalige Waayenberg kocht om daar enkele appartementen te gaan bouwen, waarvoor tot nu toe nauwelijks of geen belangstelling bestaat. Het voetpad werd door Duyncroft bv om onduidelijke redenen afgesloten en is nu al bijna 6 jaar niet meer toegankelijk, ondanks het feit dat dit pad door een door Duyncroft aangebrachte afrastering volledig van het bouwterrein is gescheiden. De buurtvereniging Wissels Belang ijvert al jaren voor heropenstelling van dit pad, maar heeft tot nu toe bot gevangen. Lees onderstaand artikel, waarin de gemeente Epe de buurtvereniging Wissels Belang eindeloos aan het lijntje houdt en tenslotte met de firma Duyncroft bv een afspraak maakt die wettelijk onjuist is. Reden waarom ik aan het college en de raad van Epe onderstaand stuk heb toegestuurd. Ben benieuwd wanneer wie reageert.

 

Door Ben van der Sman

Epe, dd. 27 maart 2019
Van: Ben van der Sman
Betreft: Open brief aan Gemeenteraad en College Epe

VOETPAD DE WAAYENBERG ‘HET MELKPAADJE’

Al sinds de helft van de 19e eeuw was er een voetpad aanwezig langs het voormalige gebouw ‘De Waayenberg’ in de buurtschap Wissel in de gemeente Epe. Dit pad werd dan ook door honderden buurtbewoners vaak gebruikt. Echter: De Waayenberg is afgebroken en de firma Duyncroft b.v. heeft het perceel gekocht en hoopt er een aantal appartementen te realiseren en heeft dit voetpad daarom inmiddels al meer dan 5 jaar (!) afgesloten. Zie onderstaand de:

Korte geschiedenis van de perikelen rond het door Willem Hagens (Duyncroft b.v.) afgesloten ‘Melkpaadje’ in de gemeente Epe.
Cursief zijn mijn opmerkingen opgenomen.

Uittreksel uit verslag gesprek Duyncroft - Wissels Belang e.a. 06-12-2012
Aanwezig: de heer M. Hagens: Duyncroft B.V. (projectleider van de Waayenberg),
De heer B(?). Klaver (aannemer), de heer M.P.M. de Goey (Wissels Belang), mevr. E. Drevijn (Wissels Belang), mevr. M.Menke (wonend naast de Waayenberg) en de heer C. Dorrenstein (bewoner van de Waayenberg).
Wandel/fietspad. Momenteel is het doorgaande pad van de Molenweg naar de Paalbeekweg afgesloten met hekken. Dit is niet geoorloofd, aangezien er recht van overpad op dit pad rust. De Gemeente heeft nog geen schriftelijke bewijzen aan de heer Hagens toegestuurd. Probleem is echter dat er asbest verwijderd moet worden en dat het bruggetje momenteel in slechte staat is. (Inmiddels is het asbest al jaren geleden verwijderd en ligt er ook al jaren een nieuwe brug! Deze argumenten zijn dus al lang niet meer aan de orde.) Wissels Belang heeft erg benadrukt dat het pad veel gebruikt wordt en dat afsluiting tot groot ongemak leidt. De heer Hagens geeft aan dat hij de hekken weg zal laten halen als op papier staat dat recht van overpad legaal is. Feit blijft dat hij verantwoordelijk is voor de staat van de brug en bovendien verantwoordelijk gehouden kan worden als er ongelukken gebeuren. Hij geeft aan dat op 15 januari, de datum waarop het asbest bij het stalletje verwijderd moet zijn, de brug nog niet gerepareerd zal zijn. Nogmaals hebben we aangedrongen op prioriteit bij herstel.
Al met al is duidelijk dat er met ingang van het nieuwe jaar stappen genomen zullen worden om met de Waayenberg aan het werk te gaan. Hoe en wanneer zal de tijd uitwijzen. We hopen in elk geval dat er op een vruchtbare manier samen gewerkt kan worden tussen eigenaar, Gemeente, Wissels Belang en andere betrokkenen.

Epe, 6 december 2012(!)
Uittreksel uit notulen Algemene Ledenvergadering Wissels Belang op 10 april 2013.
Waayenberg. Afsluiting ‘melkpad’: de eigenaar, de heer W.Hagens (firma Duyncroft) heeft het pad afgesloten, aangezien de jeugd van Wissel vernielingen zou aanrichten en het bruggetje in het pad onveilig zou zijn. (Complete onzin: zie onderstaande reactie van de politie.)
De gemeente Epe heeft in eerste instantie herstel van de brug en openstelling van het pad gelast, maar later in een brief aan de firma Duyncroft aangegeven dat het een privaatrechtelijke zaak is en dat een en ander in overleg met de buurt opgelost moet worden. De voorzitter en secretaris van WB hebben op 9 april een gesprek gehad met de heer Eldering (handhaving) en mevr. Oostwoud van de gemeente Epe. Er is benadrukt dat het hier gaat om meer dan een privaatrechtelijke zaak. Er is sprake van algemeen belang: bewoners van Wissel gebruiken het pad regelmatig; vooral voor kinderen is het een veilige weg, diverse organisaties die wandeltochten uitzetten nemen het pad in hun routes op. Op oude kaarten staat het pad al aangegeven, in het bestemmingsplan van 1994 staat het pad als fietspad, ook in nieuwere versies. Het pad wordt feitelijk al meer dan dertig jaar gebruikt en dan is er sprake van recht van overpad. Binnen 2 weken krijgen we antwoord van de Gemeente. Uit het gesprek met de wijkagent en de BOA bleek dat er geen sprake is geweest van klachten betreffende vernielingen. (Dit klopt dus volstrekt niet met wat Willem Hagens eerder meedeelde.)

Uittreksel uit de notulen van de ledenvergadering van Wissels Belang, gehouden op 14-04-2014 in Centrum Oostraven.
7. De Waayenberg. Het voorontwerp voor de bestemmingsplanwijziging ligt ter inzage.
De reactie van Wissels Belang wordt voorgelezen. Over het algemeen is men positief hierover. Zorgen maakt men zich over de kap van bomen. Herstel van het terrein wordt niet gezien als nieuwe natuur. De naaste buren, Dubois, Holthuis, Drevijn, zijn niet gekend in de plannen door de projectontwikkelaar. Jammer. Het wandel/fietspad moet open voor fietsers en wandelaars. Het wordt node gemist. Alleen de familie Holthuis zou het graag gesloten zien.

Veel kritiek is er van alle kanten op het afsluiten van een fiets-voetpad.
De gemeente zou er niet genoeg aan doen om de openstelling ervan af te dwingen. Wethouder Van Nuijs zegt dat daartoe de mogelijkheden ontbreken. “Bij afronding van het project ligt het anders." Hem wordt voorgehouden dat het pad al vanaf 1845 een verbinding vormt tussen het dorp Epe en de buurtschap Wissel. Het is vooral van belang voor de fietsende jeugd die door gebruik ervan uit de gevarenzone blijft. Commissie en Wissels Belang zien het liefst dat eigenaar/projectontwikkelaar het pad met onmiddellijke ingang weer een publieke functie geven maar die bereidheid is er van geen kant. Een brug in het pad is afgesloten omdat volgens de bewoner van het landgoed de eigenaar ernstig in gebreke bleef bij onderhoud. De architect bestrijdt dat. De afsluiting is gebeurd om ongelukken bij gebruik ervan te voorkomen. Je kunt je voorstellen dat de investeerder geen zin heeft om op dit moment geld in vervanging ervan te pompen. Er zou sprake zijn van goede contacten met Wissels Belang maar de kloof in opvattingen is onoverbrugbaar gebleken. Afsluiting van het pad tussen Molenweg en Paalbeekweg stuit op veel kritiek.

19 januari 2015, bericht van Omroep Gelderland
Jeugd wil weer fietsen over landgoed in Epe

EPE - Wissels Belang is boos dat er niet meer kan worden gefietst over landgoed De Waaijenberg in Epe. Het fiets- en looppad is afgesloten. Er zijn plannen voor twee appartementencomplexen op het landgoed.
De fietsende jeugd mist nu een verkeersveilige route, aldus de belangenvereniging van bewoners van buurtschap Wissel. Het pad vormt sinds 1845 een verbinding tussen Epe en Wissel.
Op het landgoed staat nu een verwaarloosd gebouw uit de jaren zeventig, dat dienstdeed als congrescentrum en asielzoekerscentrum. Volgens Wissels Belang heeft de eigenaar of projectontwikkelaar het fiets- en voetpad afgesloten uit vrees voor vandalisme.
Het Wissels Belang vreest ook dat er oude bomen moeten wijken voor de appartementencomplexen. De gemeenteraad beslist donderdag over de plannen.

Uittreksel uit notulen Algemene Ledenvergadering Wissels Belang d.d. 15 nov. 2017
6a. Landgoederen Waayenberg – De Pirk – Paalbeek.
Voor de appartementen die gebouwd zouden gaan worden op de Waayenberg, is nagenoeg geen belangstelling. Kopers die zich hadden aangemeld hebben zich inmiddels teruggetrokken. De bouwvergunning is inmiddels verlopen. De aanvraag voor een nieuwe bouwvergunning is in gang gezet. Er is een begin gemaakt met herbeplanting. Er worden o.a. bomen langs de oprijlaan geplant. Ook is men begonnen met de openstelling van het pad. Dit moet per 1 december a.s. open zijn. Gebeurt dit niet, dan kan een dwangsom van € 5000,- per week worden opgelegd. (Nooit iets gebeurd.)

Uit notulen van Wissels Belang d.d. 2018
Het bestuur van Wissels Belang heeft daarom in april 2018 over de afsluiting wederom bij de gemeente vragen gesteld. Hoewel de brief zowel digitaal als per gewone post werd toegezonden, is er nooit antwoord op gekomen. Zelfs geen ontvangstbevestiging. (Zo kennen we de gemeente Epe weer.) Ter herinnering nog even een paar zaken op een rij:
Het pad, ook wel ‘het melkpaadje’ genoemd, is al meer dan 100 jaar als openbaar pad in gebruik. Dit maakt dat er ‘juridisch’ dus een recht van gebruik (recht van overpad) is ontstaan. De reden waarom het gemeentebestuur Wissels Belang bij het handhaven van dit recht nooit heeft willen steunen is ons nooit helder geworden. Het (eerder als reden gehoorde) argument van het ontbreken van een document waarin dat gebruik zou zijn vastgelegd is totaal niet relevant, omdat er per definitie in het geval van gewoonterecht geen sprake is van documenten, maar van een gevestigd gebruiksrecht als gevolg van een jarenlang aantoonbaar (want verifieerbaar) feitelijk gebruik van het pad. (Ook hier blijkt weer duidelijk dat de gemeente meer begrip heeft voor discutabele ontwikkelaars dan voor haar eigen bevolking. Zie ook de ontwikkelingen rond de Midgetgolf, Hertenkamp, kerstbomenteelt Emst etc. etc.)
In het geldende bestemmingsplan ‘De Waayenberg’ is dan ook volkomen terecht geformuleerd dat het wandelpad deel uitmaakt van een voor het publiek opengesteld gedeelte van het landgoed. (!) Ook uit deze formulering kan geconcludeerd worden dat afsluiting van het pad in strijd met het recht is. Het landgoed De Waayenberg is in zijn historie diverse malen van eigenaar gewisseld. De bebouwing is soms aangepast en in enkele gevallen volledig gesloopt en herbouwd. Nimmer is in die historie gebleken dat het wandelpad om die redenen werd afgesloten.
De fysieke begrenzing (inclusief toegangshekjes) van het wandelpad is inmiddels vernieuwd en vormt een duidelijke afscheiding met het privé-gedeelte van het landgoed. Klaar voor heropening, zo zou men menen.
Helaas niet volgens de ‘ontwikkelaar’ en de gemeente Epe, naar ons pas onlangs is gebleken. Privaatrechtelijk hebben deze twee partijen samen afspraken gemaakt waarbij het harde en onvervreemdbare recht van gebruik ter zijde is geschoven. In feite wordt dat recht ontkend. Immers een gevestigd recht waarvan hier sprake is, kan nooit ‘overruled’ worden door onderlinge afspraakjes van en met een toevallige eigenaar ...
Kern van de afspraak (overeenkomst) van de gemeente Epe met de ontwikkelaar waarin de gemeente het gebruiksrecht van het wandelpad opzij heeft geschoven en aldus het voor het publiek opengestelde gedeelte van het landgoed de Waayenberg in strijd met recht langdurig heeft afgesloten, is:
1. De verplichting tot openstelling vangt pas aan nadat de inrichting van de voor publiek opengestelde delen van het landgoed is voltooid
2. Het landhuis en/of oranjerie mag pas voor bewoning in gebruik worden genomen als de voor het publiek opengestelde delen zijn voltooid.
Dit betekent dat aan de ontwikkelaar de ruimte is gegeven het pad niet eerder open te stellen dan op het moment waarop de eerste bewoner van de te bouwen appartementen er ook daadwerkelijk gaat wonen. M.a.w.: de gemeente heeft de openstelling van het wandelpad opgehangen aan een toekomstige gebeurtenis. Een gebeurtenis waarvan niemand kan garanderen dat die zal plaatsvinden. Laat staan wanneer. Een zeer kwalijke vaststelling nu, juli 2018, er niet of nauwelijks van daadwerkelijk verkoop sprake is.
Niet onbelangrijk om te vermelden is nog het volgende: inwoners van Wissel spraken in de maand mei jl. een medewerker van de ontwikkelaar die op afgesloten pad aan het werk was. De man wist niet beter dan dat de afsluiting van het pad was gebaseerd op pesterij van de ontwikkelaar (lees: Willem Hagens) jegens omwonenden: ,,Die zouden hem in zijn ontwikkelplannen te veel dwars hebben gezeten”. Begin juli jl. heeft een vertegenwoordiger van het bestuur van Wissels Belang een gesprek gehad met de fam. Hagens. Daarin werd indruk gewekt dat de voortdurende afsluiting o.a. op ‘dwarsliggerij’ is gebaseerd.
Alles overziend kan je concluderen dat het wandelpad inmiddels al jaren ten onrechte (want wederrechtelijk) met goedvinden van de gemeente, is afgesloten. Grote verliezers zijn de wandelaars (het pad ligt op een bekende wandelroute) die nog steeds (ook na jaren afsluiting) voor de afsluiting stranden, de inwoners van Wissel in hun route van en naar het dorp en ook de voetbaljeugd van VV Wissel die er vaak gebruik van maakten. Ook met de fiets, veilig en probleemloos.
De ‘projectontwikkelaar’ (lees: Fam. Hagens) wil in zijn tot nu toe moeizaam verlopen verkoopacties graag goede sier maken met de schoonheid en de historie van Wissel. Er zou hem, ook in het belang van zijn toekomstige kopers, alles aan gelegen moeten liggen zorg te dragen voor goede relaties met de bewoners van de buurtschap waar zijn kopers deel van zullen uitmaken. (???)
Voor pesterijen was en is daarin geen plaats. Die hebben lang genoeg geduurd.
In opdracht van Duyncroft b.v. is in een week tijd een enorme bouwput gegraven. Het weer openstellen van het pad kan met het grootste gemak (en goede wil!) in minder dan een dag gereed zijn. Alle voorbereidingen hiertoe zijn immers al getroffen.
Hoe eenvoudig kan het zijn om met deze kleine inspanning onze buurtschap en andere gebruikers uit Epe het plezier van het wandelpad terug te geven!

Uit notulen van “Wissels belang” dd. 31-07-2018
Tijdens de Algemene ledenvergadering van Wissels Belang van najaar 2017 spraken we o.a. over de ontwikkelingen op en rond het landgoed De Waayenberg. In het bijzonder ging het daarbij over het wandelpad dat inmiddels al méér dan 5 jaar geleden door de huidige eigenaar, de projectontwikkelaar Duyncroft b.v., werd afgesloten. Tijdens die vergadering was er het hoopvolle bericht dat het pad uiterlijk op 1-12-2017 weer opengesteld zou zijn. Dat was volgens de toenmalige wethouder van ruimtelijke ordening, de heer Van Nuys, met de heer Hagens van Duyncroft b.v. zo afgesproken. Niets bleek minder waar, helaas. Bij het schrijven van dit artikel is het pad nog steeds niet geopend!
Het bestuur van Wissels Belang heeft daarom in april 2018 over de afsluiting wederom bij de gemeente vragen gesteld. Hoewel de brief zowel digitaal als per gewone post werd toegezonden is er nooit antwoord op gekomen. Zelfs geen ontvangstbevestiging.
Alles overziend kan je concluderen dat het wandelpad inmiddels al jaren ten onrechte (want wederrechtelijk) met goedvinden van de gemeente, is afgesloten. Grote verliezers zijn de wandelaars (lees: de inwoners van Epe) (het pad ligt op een bekende wandelroute) die nog steeds (ook na jaren afsluiting) voor de afsluiting stranden, de inwoners van Wissel in hun route van en naar het dorp en ook de voetbaljeugd van VV Wissel die er vaak gebruik van maakten. Ook met de fiets, veilig en probleemloos.

Uit de eigen website van Duyncroft bv: (!)
“1934: In de Nieuwe Apeldoornsche Courant verschijnt een artikel over het Landgoed en wordt de boerderij en de omgeving bejubeld. Genoemd worden het voetpad naar de Achterste Molen (toen een van de oudste papiermolens van de Veluwe)”

En maar blijven vragen over een bewijs dat het pad al jaren openbaar was! Willem Hagens is geen man waarmee je gezellig een gesprek voert. Integendeel. Dat kunnen velen beamen. Maar erger is het feit dat een maatschappij als Duyncroft (lees: Willem Hagens) haar wil kan opleggen aan een hele wijk en vooral dat de gemeente Epe, met name door de bemoeienis van haar juriste mevr. ….. (laat ik nog maar even weg!) daarin gewoon meegaat en een volslagen idiote overeenkomst afsluit over de openstelling van dit pad. Je vraagt je inmiddels af of anderen binnen het gemeentehuis over dit soort zaken zijn geïnformeerd. Dat is dus duidelijk niet het geval en dat loopt een keer volledig uit de hand. Vanuit Ons Mooi Epe en Wissels Belang is de gemeente al meermalen gewezen op dit soort juridisch geklungel, dus het lijkt dat men zich hier niet meer langer achter kan verschuilen. De eerste appartementen zouden in mei 2019 worden opgeleverd. Er is nog niets bovengronds te zien en dat zal in mei a.s. ook niet zijn omdat er geen enkele belangstelling voor is. De openstelling van het voetpad, dat inmiddels door een hek volledig van het bouwterrein is afgescheiden, kan niet wachten op een oplevering die er waarschijnlijk nooit gaat komen. De gemeente had juridisch gezien een dergelijke afspraak nooit mogen maken. Als er niets gebeurt volgen binnenkort acties die gesteund zullen worden door diverse betrokken belangenverenigingen.
Welke bestuurder in de gemeente Epe wil dit ‘conflict’ nu eens voorgoed oplossen en echt laten zien dat hij of zij voor de inwoners staat i.p.v. voor volstrekt onbetrouwbare projectontwikkelaars en zonder de zaak weer af te schuiven naar een collega-bestuurder?

 

Het eerste verhaal Is de gemeente Epe onbetrouwbaar? bevat nog veel meer voorbeelden van ontwikkelingen waarbij de gemeente Epe maling heeft aan bewoners en regels.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.