Bestemmingsplan Buitengebied: Te weinig woningen (2)

De gemeente wil niet dat er in het buitengebied woningen bij komen, omdat ze zelf grond heeft rond de kernen. Die moet eerst verkocht. Het vervelende is dat de gemeente ook de vergunningen uitgeeft. Er is dus een ongelijke rechtspositie tussen de gemeente en de burger, als de gemeente zelf belang heeft om (eerst) in bepaalde gebieden te bouwen, schrijft Daniel Verveer in het derde verhaal waarin hij het ter inzage liggende ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied fileert.

De landelijke overheid wil echter dat er meer invloed komt van de burger, minder benauwende regels; vraagsturing genoemd. ,,Eerst kijken of er vraag is naar een bepaalde nieuwe ontwikkeling, vervolgens kijken of het bestaande stedelijk gebied of bestaande bebouwing kan worden hergebruikt.”  (Bron: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig)
 
Bestaande bebouwing, dus óók in het buitengebied!
 
De gemeente denkt wel aan duurzaam wonen, maar dan alleen aan isolatie. Ze zijn blijven hangen in de jaren negentig met hun gedachten. ,,Duurzaam wonen: hierbij gaat het om de energetische kwaliteit van woningen. Deze wil de gemeente Epe verbeteren door de samenwerking  met de woningcorporatie, ontwikkelaars en met de gebruiker zelf aan te gaan.”     
 
Recycling is de meest effectieve vorm van energiebesparing. Het ‘recyclen’ van gebouwen, dat snapt B&W niet. Verder dan ‘saneren’ of ‘slopen’ komen ze niet. Dat is verspilling omdat niet alleen de gebouwen er al staan, maar het meestal om een bestaande bestemming gaat en het  voor de omgeving weinig verschil maakt als op een perceel één, twéé of drie bewoonde – al bestaande - gebouwen staan. Of je op een perceel nu in het huis, de stal of de schuur slaapt; wat maakt voor de buren uit? Je zet je fiets of auto neer en gaat naar links, rechts of rechtdoor. Wat is het probleem dan? Het is voor kleine huishoudens, dus 1 á 3 personen. Niet voor een hele volksstam...
 
Het kan ook voorzien in mantelzorg door samenwonen van meerdere generaties op het zelfde perceel; dit is per november 2014 ook bij wet geregeld. De rare regels uit het voorontwerp zijn daardoor verdwenen. Dus de bijgebouwen kunnen al bewoond worden voor mantelzorg. De overheid is erg te spreken over ‘generatiewoningen’.
 
,,Zo komt het voor dat er conflicten ontstaan bij de uitbreiding van agrarische bedrijven (geurhinder), toenemende onrust in voor de natuur waardevolle gebieden en ontsiering van het landschap door slechte inpassing van gebouwen in het buitengebied Mede daarom is het gemeentelijke beleid gericht op een stabilisatie van de woonfunctie. Een sterke verdichting/verrommeling van het landschap met woningen is ongewenst.”
 
Geurhinder is geen probleem met dit voorstel. Er worden alleen woningen toegevoegd aan bestaande bouwvlakken. Zolang de woningen niet in de natuur staan is er geen probleem met omliggende natuur. De voorwaarden binnen het bouwvlak voldoen hier. Over de inpassing in het  buitengebied beslist de gemeente zelf bij de vergunningverlening,
volgens de welstandsnota. Die oude gebouwen zijn ooit met vergunning gebouwd! Er is geen ‘verdichting’ als bestaande gebouwen worden hergebruikt.
 
Gek genoeg staat in het hoofdstuk  ‘bedrijven’ dat men precies hetgeen wil toestaan wat voor woningen ‘ongewenst’ is: ,,Behoud van leefbaarheid, voorkomen van verrommeling als gevolg van leegstaande gebouwen en behoud van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing zijn voor de gemeente belangrijke aandachtspunten in het plangebied. De gemeente biedt om deze reden bestaande, legale bedrijven voldoende flexibiliteit om in te spelen op de ontwikkelingen.”
 
Dus ‘verrommeling’ is een leegstand bedrijfspand of een woning in het buitengebied? En leegstaande gebouwen in het buitengebied zijn alleen  van cultuurhistorische waarde als het om een bedrijfsgebouw gaat? En voormalige agrarische bedrijfsgebouwen dan, of de veeschuur van een kleine boer? Ga eens kijken bij Museum Hagedoorns Plaatse ...
 
Het is veel beter voor de leefbaarheid om van een leegstaand bedrijfspand een woning te maken dan het af te breken of leeg te laten staan. En van een bedrijfspand woningen maken is heel gewoon. Kijk alleen maar naar de oude pakhuizen in het centrum van Amsterdam. Dat is juist behoud van ‘cultuurhistorie’! Stel dat die grachtenpanden ooit gesloopt waren...
 
Vreemd genoeg accepteert B&W de redenatie wel als er ‘sanering’ plaatsvindt en er gesloopt wordt (ondanks dat er dan achteraf weer net zoveel oppervlak staat na het bouwen van vrijstaande woningen met schuren...)
 
In het Streekplan Gelderland 2005 geeft de provincie aan wat mag bij hergebruik van gebouwen in het buitengebied:
De doelen van het provinciaal ruimtelijk beleid voor functieverandering van gebouwen in het buitengebied zijn onder andere:
-    de behoefte aan landelijk wonen en in tweede instantie werken accommoderen in vrijgekomen gebouwen in het landelijk gebied. Hiermee kan een impuls worden gegeven aan de leefbaarheid en  vitaliteit van het landelijk gebied;
-    verbetering van de ruimtelijke kwaliteit door vrijgekomen gebouwen te hergebruiken en door per bouwperceel waar functieverandering plaatsvindt de resterende vrijgekomen gebouwen te slopen.
 
Alleen slopen als er iets ‘over’ blijft dus, wat niet nodig is ...
 
Het probleem van B&W is echter dat er voorheen veel grond is gekocht waar men geld mee wil verdienen. Nu er minder woningen worden gebouwd, wil B&W al de bouwrechten zelf houden. Net als een klein kind dat geen snoepjes wil delen. ,,Van mij!’’ Door oude gebouwen te hergebruiken kan dat niet doorgaan. Dus blokkeren ze het.
 
Dit staat letterlijk in het ontwerpplan: ,,De mogelijkheden voor functieverandering naar wonen zijn niet overgenomen, gelet op de  consequenties voor de woningbouwmogelijkheden in de kernen.” Aanvullend is er nog de uitspraak hierover geweest van de wethouder in de Stentor. Die is ondertussen verwijderd uit het archief van de Stentor op internet.
,,Voor een volledig beeld geven we tevens de ontwikkeling van de gezinnen en alle één- en tweepersoonshuishoudens weer. Op basis van de verwachte ontwikkeling van het aantal huishoudens dienen de komende tien jaar zo’n 800 woningen in de gemeente Epe aan de voorraad te worden toegevoegd.” (Bron: Structuurplan Epe 2007, p.13)
 
Alleen dat getal ‘800’ is bij B&W blijven hangen. Wat heeft een duur rapport voor zin als de conclusie wordt genegeerd dat het om kleine huishoudens gaat en de helft van de problemen over een tekort aan meergezinswoningen gaat? De oplossing ligt voor de hand: woningen in het buitengebied door hergebruik!
 
Al de conclusies uit 2007 staan hieronder; er is niets mee gedaan door B&W ...
Woningvoorraad:
• Epe telt relatief weinig huurwoningen;
• een deel van de woningvoorraad is verouderd;
• het aanbod aan woningen sluit niet aan bij de vraag vanuit starters;
• er ligt een opgave voor goedkope meergezinskoopwoningen (appartementen);
• er ligt een opgave voor dure meergezinskoopwoningen (appartementen)
• er ligt een opgave voor goedkope meergezinshuurwoningen (appartementen);
• er ligt een opgave voor betaalbare meergezinshuurwoningen (appartementen);
• het huisvesten van ouderen zal de komende jaren een belangrijke opgave zijn;
• het provinciaal beleid maakt een kwaliteitsslag mogelijk.
 
 

 
-  Wordt vervolgd -
 
 
 
 
 
 

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.