'Functioneren gemeenteraad dodelijk voor democratie'

ons mooi epeWat al eerder op deze site enkele malen is betoogd, stelt Ons Mooi Epe vandaag ook in haar Nieuwsbrief: de gemeenteraad functioneert bar slecht omdat ze haar controlerende taak niet uitvoert. De vereniging vindt dat dodelijk voor de democratie.

Ons Mooi Epe en de gemeente Epe; het zijn twee partijen die elkaar vooralsnog niet liggen. De vereniging volgt de gemeente kritisch en stelt op basis van ervaringen dat er daar nog steeds heel veel mis gaat. De gemeente heeft er herhaaldelijk blijk van gegeven niet om te kunnen gaan met kritiek en vindt de vereniging een lastige horzel die venijnig kan steken.

Ook de vandaag naar de leden gestuurde Nieuwsbrief staat bol van kritiek op het functioneren van de gemeente. Een greep er uit:

De Heerderweg mag inmiddels achter ons liggen, dat houdt niet in dat alle zaken binnen de gemeente op het gebied van daadwerkelijke inspraak van bewoners nu vlekkeloos verlopen. Integendeel.
Wij hoeven slechts te wijzen op de schandalige wijze waarop wethouder Scholten zijn visie uitte in het weekblad “Binnenlands Bestuur” en de wijze waarop hij daarna naar ons reageerde. Wij hebben alle raadsleden voor het zomerreces over deze zaak geïnformeerd en hen kort na de zomer hierover een herinnering gestuurd.
En, zoals verwacht, hebben veel fracties op deze toezending niet, of nauwelijks gereageerd. Het in het zadel houden van bestuurders lijkt bij alle coalitiepartijen belangrijker dan het controleren van hun bestuurders, iets wat wel erg kenmerkend voor de gemeente Epe kan worden genoemd. Het lijkt er inmiddels op dat met name dít gedrag de burgers van deze gemeente langzamerhand de keel uithangt. Opmerkelijk is echter ook dat vrijwel alle oppositiepartijen niet of nauwelijks reageren. Wij zijn benieuwd naar de reactie van de raadsleden op het antwoord van de bestuurders op de gestelde vragen.

Jaar wachten op antwoord

ons mooi epeDe kerngroep van OME heeft zich ook nadrukkelijk beziggehouden met het groenonderhoud zoals dat in onze gemeente plaatsvindt. Mede op verzoek van een aantal leden over de merkwaardige en soms rigoureuze wijze waarop het “onderhoud” aan het groen wordt uitgevoerd, heeft de kerngroep een overleg met de betrokken ambtenaren gehad om hierin meer duidelijkheid te verkrijgen. Tijdens en na dit overleg is er een groot aantal vragen aan de gemeente gesteld over de wijze waarop dat onderhoud gebeurt.
Het antwoord op die vragen, waarvan de eerste al dateren van november 2018, heeft bijna een jaar op zich laten wachten. Inmiddels is er een begin van een reactie van de gemeente binnengekomen waarbij wij opmerken dat een aantal antwoorden voor ons niet acceptabel is. Ook de ondoorzichtige en onduidelijke ambtelijke organisatiestructuur is naar onze mening debet aan het feit dat veel ambtenaren bij de beantwoording zijn betrokken maar niet duidelijk is wie nu waarvoor verantwoordelijk is.
Het feit dat wij de communicatiemanager van de gemeente over deze gang van zaken hebben geïnformeerd heeft tot nu toe ook niet geleid tot een voor ons zichtbare actie ter verbetering in de communicatie.
Wij komen langzamerhand tot de conclusie dat de oorzaak hiervan toch met name ligt in het functioneren van een aantal bestuurders en dan vooral op het terrein van ruimtelijke ordening en de openbare ruimte. Zolang er bestuurders zijn die geen blijk geven van de bereidheid om daadwerkelijk burgerparticipatie vorm te geven en zolang gemeenteraadsleden (met name die van de coalitiepartijen) niet bereid zijn om, conform hun rol, écht kritisch te zijn op hun bestuurders, is er weinig hoop op verbetering.

Gebrek aan vertrouwen

Het feit dat er vanuit de raad geen enkele kritiek van de volgzame coalitiepartners naar het college uitgaat, uitsluitend om hun bestuurders te sparen, getuigt niet van correctheid en beleefdheid, maar van totale miskenning van de rol die gekozen vertegenwoordigers van de burgers hebben gekregen. De gemeenteraad dient het college immers te controleren!
Hoe meer wij verzeild raken in de politieke verhoudingen, hoe meer wij overtuigd raken van de negatieve invloed die dát gedrag heeft op de burgers van ons dorp. Het is dodelijk voor de democratie en de hoofdoorzaak van het gebrek aan vertrouwen bij vele inwoners van Epe.
De matige wijze waarop het ambtelijk apparaat soms reageert, wijten wij vooral aan de ondoorzichtige organisatiestructuur waardoor niet alleen wij maar ook veel burgers met ons af en toe de weg volkomen kwijtraken.
Hoelang gaat het nog duren voordat dit alles in Epe is doorgedrongen? Zou een nieuwe burgemeester daar verandering in kunnen brengen?

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Daniël

    Nu is er [in theorie] nog de mogelijkheid om via bezwaar/beroep fouten te corrigeren. Mij is ondertussen duidelijk dat dit een zoethoudertje is omdat de bestuursrechter bijna nooit een nuttige bijdrage levert. Dan kom je bij de Afdeling Bestuursrecht Raad van State. Het enige wat die doen is kijken of de gemeente de procedure regels heeft gevolgd. Is dat zo dan krijgt college/raad linksom óf rechtsom [ of achterom..] gelijk. Wat haast niemand weet is dat deze 'Afdeling' geen rechtbank is : men doet niet aan 'waarheidsvinding' . Ik heb dit ter zitting op-de-man-af gevraagd aan een Staatsraad : de man kon het niet ontkennen en wilde het niet bevestigen. Nederland is een dictatuur, zoals velen onder ons langzaamaan duidelijk wordt.
    In 2020 treedt de nieuwe omgevingswet in werking. De slogan van de overheid is dat '..alles eenvoudiger wordt..' . Inderdaad : de meeste bezwaar mogelijkheden verdwijnen. Hierdoor komt er nóg meer willekeur dan er nu al is. IK heb geprobeerd om deze wet en regelgeving te lezen, maar er is helemaal niets van te begrijpen. De opdracht aan ambtenaren om begrijpelijke teksten te schrijven is men compleet vergeten.
    Voetnoot : de wet is opgemaakt door 'stakeholders' [ goed Nederlands woord..] : vereniging van Nederlandse gemeenten, Provincies en centrale overheid... ..geen enkele burger. Kortom : burgers is niets gevraagd en mogen straks ook niets meer zeggen.

Powered door Komento