'Burgemeester aansprakelijk voor lot Pakistaanse familie Israël'

De Steungroep Familie Isarël houdt burgemeester Hans van der Hoeve ,,volledig aansprakelijk voor de ontstane situatie en de te voorziene gevolgen'' voor de Pakistaanse familie Israël. Dat blijkt uit de brief die de 'Steungroep Fanilie Israël' vandaag aan de leden van de gemeenteraad van Epe heeft gestuurd. De integrale brief:

 

Van: Theo Peursum (Steungroep Familie Israël)
Aan: Raadsleden en gemeentebestuur Epe
Datum: 28 februari 2018
Moreel appel : stop de uitzetting van de familie Israël!

Geachte raadsleden en gemeentebestuur,

We hebben gisterenavond om vijf voor zes mondeling van de gemeentesecretaris Carla Kats vernomen dat staatssecretaris Mark Halbers besloten heeft de familie Israël met dwang het land uit te zetten. In de mondelinge toelichting gaf Mw. Kats aan dat de staatssecretaris van mening zou zijn dat de familie “zich eerder had moeten melden”. In de email die vlak daarna aan het college en de gemeenteraad is gestuurd staat, dat zij via de Dienst Terugkeer en Vertrek heeft vernomen, “dat de staatssecretaris van mening is dat deze casus onvoldoende bijzonder is”. We zijn uitermate geschokt en verontwaardigd over deze gang van zaken, en de uitermate zwakke argumentatie waarmee dit wordt gerechtvaardigd.

De gemeente weet al ruim een jaar dat deze familie in Epe verblijft, en heeft de afgelopen maanden meerdere malen haar ambtenaren controles laten uitvoeren op de camping waar de familie verblijft. Als het correct is dat de familie zich ergens “had moeten melden”, anders dan zij al bij binnenkomst in Nederland hebben gedaan, had men de familie dat dan niet kunnen laten weten? Men had er ook voor kunnen kiezen de familie nog een week langer met rust te laten. Vanaf 8 maart had de familie volledig legaal asiel kunnen aanvragen. Waarom het verblijf anderhalf jaar gedogen en nu ineens zogenaamd “ordentelijk” handelen? Dat de familie een “onvoldoende bijzonder” geval is kunnen we ons werkelijk niet voorstellen. Het bijzondere van hun situatie is uitvoerig in onze 5-pagina lange brief met argumenten uiteengezet. De burgemeester heeft die brief als bijlage meegestuurd naar de staatssecretaris, die daar kennis van heeft kunnen nemen. Is de levensbedreigende situatie waar de familie naar alle waarschijnlijkheid in terechtkomt dan “onvoldoende bijzonder”? Weegt het feit dan niet mee, dat de Tweede Kamer de CU-Motie heeft aangenomen om maatregelen te nemen om juist deze bijzondere bevolkingsgroep van Pakistaanse Christenen te beschermen? Is het dan niet van belang dat uitvoerige ambtelijke studies hebben uitgewezen dat juist deze bijzondere groep geen veilige verblijfplaatsen in Pakistan kan vinden? Het standpunt van de staatssecretaris verwondert ons temeer, van een kabinet waar de Christen Unie deel van uit maakt. Het was nota bene deze partij die zich hard heeft gemaakt voor de bijzondere situatie van deze groep vluchtelingen.

Burgemeester Van der Hoeve spreekt in zijn beantwoording op de vragen van het CDA in de raadsvergadering van afgelopen donderdag over een “ordentelijke” gang van zaken waarin hij volgens hem conform de regels handelt. Hij gaat er daarbij van uit dat dit een zaak is die volledig onder de staatssecretaris valt, en neemt afstand van zijn eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Hij heeft dan ook gedurende de weken waarin hij als burgemeester en hoofd van politie overleg met de autoriteiten gehad heeft over de uitzetting van dit gezin, geen waarneembare moeite gedaan de uitzetting te voorkomen. Hij heeft de familie niet op de hoogte laten stellen van de voorziene uitzetting. Ook is kennelijk niet aangedrongen op een correcte gang van zaken, waarin de familie eerst conform de Dublin regels voor een gesprek wordt uitgenodigd. Verder is ook geen bezwaar gemaakt tegen het in detentie zetten van de familie, wat evenmin is toegestaan bij het toepassen van de Dublin regeling.

Dat een burgemeester geen bevoegdheden en mogelijkheden heeft is naar onze informatie vanuit het Landelijk Overleg van Gemeentebesturen inzake Opvangen terugkeerbeleid (LOGO) beslist onjuist. Verder blijkt dat burgemeesters in andere gemeenten er wel in slagen bescherming te bieden aan vluchtelingen in kwetsbare posities. Hoe kan dat dan? We stellen burgemeester Van der Hoeve dan ook volledig aansprakelijk voor de ontstane situatie en de te voorziene gevolgen. Hij heeft kennis kunnen nemen van de gevaren en risico’s en heeft desondanks geen bescherming geboden. Het doekje voor het bloeden dat als hulp van Het Poolse Rode Kruis wordt aangeboden, biedt geen garantie voor de veiligheid en correcte afwikkeling van de procedure in Polen.

Opvallend is de reactie van de burgemeester op donderdag avond, dat hij ondanks de kennelijke verontrusting van het raadslid van het CDA en haar achterban, geen enkel teken van compassie toont voor het gezin. Regels boven barmhartigheid lijkt het devies te zijn. Uitgaande van de Europese AIDA rapportages over de uitvoering van de asielprocessen in Polen is het zo goed als zeker, dat ze daar ‘extremely harsh’ behandeld zullen worden. Het is een fictie dat zij daar, net als in Nederland, op een correcte wijze een asielprocedure kunnen doorlopen zoals in Europa is afgesproken.

We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de angst voor precedent werking het motief is, om de bijzondere situatie waarin deze familie verkeert, niet te willen onderkennen.

Staatssecretaris Halbers gaat volledig voorbij aan de internationaal erkende discretionaire bevoegdheden die hem alle vrijheid geeft om het gezin in Nederland de asielprocedure te laten doorlopen. Het is beslist niet ‘verplicht’ de asielaanvraag in Polen te laten uitvoeren, waar het zeker zal falen. Halbers maakt niet de morele afweging die men hier met gezond verstand zou behoren te maken.

Wanneer we enige empathie voor de familie Israel kunnen opbrengen, hoe kunnen we dan de ontreddering waar zij nu door gaan “ordentelijk” noemen en hun situatie als “onvoldoende bijzonder” afdoen. Daar willen we toch niet als bewoners van Epe en als Nederlanders verantwoordelijk voor zijn? Zo verliezen we toch ons vertrouwen in politiek en bestuur?

De nu ontstane situatie roept bij de oudere getuigen ervan onwillekeurig associaties op met ons eigen oorlogsverleden. Wat hadden burgers van Epe dan toch moeten doen om dit gezin te beschermen? Was het letterlijk nodig geweest het gezin te laten onderduiken, tot ‘de Bevrijdingsdag’ van 8 maart? Hoe is het toch mogelijk dat we ruim 70 jaar na onze bevrijding zo willekeurig met onze medemensen omgaan, ondanks alle bescherming die Europese en nationale wetten bieden voor de rechten van de mens. Hoe is het toch mogelijk dat we dit gezin dat al slachtoffer is van moord op hun dochter van 8, nu als criminelen het land uit zetten? Wij kunnen er niet bij, en schamen ons voor de verwording van de samenleving die zich voor onze ogen voltrekt. Het kan toch niet waar zijn dat onze overheid systematisch en in volle bewustzijn ‘onvoldoende bijzondere’ gevallen op deze wijze behandelt?

Hoewel de uitzettingsprocedure nu kennelijk in een vergevorderd stadium is, willen we u oproepen om met spoed op basis van uw bijzondere positie en verantwoordelijkheid alles in het werk te stellen om de uitzetting stop te zetten.

De opinie die we in het bovenstaande tot uitdrukking hebben gebracht, is niet uitsluitend het gezichtspunt van het Veluws Fundament of enkele betrokkenen in Epe. Inmiddels deelt een breed netwerk van burgers onze verontwaardiging en heeft men zich tot actie bereid verklaard.

Met grote bezorgdheid,
Theo Peursum

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
Powered door Komento