'Burgers kunnen zelf ook wel zwerfvuil opruimen'

Wie zich ergert zwerfvuil, moet dat zelf maar opruimen, vindt het college van burgemeester en wethouders. ‘Burgerparticipatie’ noemt het dagelijks bestuur van de gemeente Epe dat. Ook wel omschreven als het tonen van ‘betrokkenheid van burgers bij de directe leef- en woonomgeving’. Het is veel te makkelijk gedacht om de telefoon te pakken en de gemeente te bellen met het verzoek iemand te sturen die de boel komt opruimen.

Dat laat het college weten in de beantwoording van vragen die de gemeenteraadsfractie van het CDA heeft gesteld, ongetwijfeld mede geïnspireerd door diverse artikelen op deze site. Het CDA gooide het erop dat diverse inwoners klagen dat de gemeente niet adequaat reageert op meldingen over zwerfafval. De fractie vroeg of de gemeente Epe ‘voldoende personele capaciteit heeft om de gemeente vrij te houden van zwerfafval’.

In feite luidt het antwoord op die laatste vraag: ‘nee’.

Lees maar mee wat het college antwoordt:
 
'Zwerfafval kan ontstaan in de nabijheid van afvalbakken. Het schoonhouden van uitsluitend deze locaties is opgenomen in de dienstverlening met Circulus. Tweemaal in de week en indien noodzakelijk vaker, wordt het zwerfafval rondom de bakken opgeruimd. Het opruimen van het overige zwerfvuil dat ontstaat door weggooien c.q. wegwaaien, vormt geen onderdeel van de afgesproken activiteiten binnen de dienstverlening met Circulus.
De Raad heeft in 2008 de Beeldkwaliteit Openbare Ruimte (BOR) vastgesteld. Uitgangspunt voor de wijken, is de openbare ruimte op niveau "laag" te onderhouden. Het niveau voor de centra is recent bijgesteld van niveau "hoog" naar "basis". Dit houdt in dat er een bepaalde hoeveelheid zwerfafval in de openbare ruimte geaccepteerd wordt. De personele capaciteit (inclusief inhuur I inkoop van diensten) is afgestemd op de huidige beeldkwaliteit van "laag" in de wijken en "basis" in het centrum.
Melding en afhandeling:
De termijn van melding bij zwerfafval: indien het een dusdanige hoeveelheid zwerfafval betreft welke meer is dan niveau "laag" voorschrijft, is het de wijkbeheerder die beoordeelt. Het zwerfafval wordt indien noodzakelijk, binnen een week opgeruimd.'

En dan wordt duidelijk dat het college verwacht dat ‘wij’ zelf de handen ook uit de mouwen steken als we zwerfvuil zien:

Burgerparticipatie:
In het collegeprogramma 2010-2014 is in het hoofdstuk "Goed leefklimaat in de Dorpen" het volgende opgenomen. Om de leefbaarheid in de dorpen te behouden is het nodig de betrokkenheid van burgers bij de directe woon- en leefomgeving te vergroten. De inzet is om de mensen te ondersteunen en te stimuleren in de activiteiten daartoe. Het elkaar ontmoeten op een groot aantal terreinen is daarin een belangrijk aandachtsveld. Het wijk- en buurtgericht werken bevat zowel de sociale insteek (samenleven) als de fysieke insteek (schoon, heel en veilig). De gemeente Epe biedt een niveau van onderhoud van de openbare ruimte aan. Indien bewoners een hogere kwaliteit willen kunnen zij dit zelf realiseren. Zwerfafval is zeker een beheersitem dat door bewoners ook zelf uitgevoerd kan worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn bekend binnen de gemeente.

De in uw brief bijgevoegde foto's hebben betrekking op de omgeving rondom de Willem van Oranjestraat. De genoemde burgerparticipatie kan hierin een belangrijke rol spelen. Dit zal nader uitgewerkt dienen te worden.

In de wijk "Vegtelarij" te Epe is onlangs een buurtschouw gehouden. De betreffende locaties en door de burgers ondervonden overlast zijn bij ons college bekend. Wij zullen ons beraden op de te nemen maatregelen, dit in overleg met de buurtbewoners.’

Bij illegaal gestort afval is het natuurlijk een ander verhaal:

'De afhandelingsprocedure/termijn bij melding van een illegale stort is als volgt. Melding komt binnen bij de gemeente Epe. De BOA wordt direct in kennis gesteld en gaat dezelfde dag ter plaatse kijken. Mocht er een dader gevonden worden, dan wordt verzocht om het illegale afval alsnog op de daarvoor aangewezen plaatsen achter te laten c.q. aan te bieden. Een proces verbaal wordt opgemaakt. Indien er geen dader te achterhalen valt, wordt aan de buitendienst of aan derden opdracht gegeven om het afval binnen een werkdag op te ruimen. Zij nog vermeld dat het bij vrijwel alle meldingen welke zijn binnengekomen, gaat om illegaal afval bij verzamelcontainers.’

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden
Powered door Komento