Epenaren zorgen voor beleidswijzigingen bij provincie

De brede weerstand van de Eper bevolking tegen het oorspronkelijke plan van de provincie voor de reconstructie van de Heerderweg en vooral de inzet van de vereniging Ons Mooi Epe heeft geleid tot een beleidswijziging bij Gedeputeerde Staten. Op drie punten wordt het provinciale beleid bijgeschaafd. Het college heeft dus veel geleerd van het project.

In het proces over de reconstructie van de Heerderweg is volop gediscussieerd over de functie van de weg. De provincie vond de Heerderweg een gebiedsontsluitingsweg omdat de weg onder meer verkeer van een plaats naar een snelweg moet leiden en daar past een snelheid van 80 km/uur bij. Daar hield ze aanvankelijk star aan vast. Ons Mooi Epe beoordeelde de weg gezien de vele zijwegen en op- en uitritten van particulieren als een grijze weg, waarop 60 km/uur reëel is. Nu de provincie overstag is gegaan en 60 km/uur op het overgrote deel van de weg wil invoeren, deelt ze de weg in een andere categorie in: gebiedsontsluitingsweg-sober.

Dat is kennelijk een nieuwe categorie, want onderzoeksbureau Goudappel Coffeng stelde het volgende vast: ‘Binnen de Duurzaam Veilige wegencategorisering worden wegen op basis van hun functie in de wegenstructuur ingedeeld in drie typen wegen: stroomwegen; gebiedsontsluitingswegen; erftoegangswegen. De provincie hanteert in haar wegennetvisie daarbij iets afwijkende benaming op basis van de functie van de weg: stromen; ontsluiten regionaal; ontsluiten stedelijk; toegang bieden.’ Overigens bestaat de categorie 'grijze weg' volgens de onderzoekers evenmin; ze vatten dat op als een 'gebiedsontsluitingweg met beperkingen'.

GS over gebiedsontsluitingswegen-sober: ,,Als provinciaal beleid gaat de provincie uit op dergelijke wegen van een snelheid van 80km/u. Het volgen van de audit en het instellen van 60 km/u op delen van de (Heerder)weg leidt mogelijk tot precedentwerking op dit beleid. Te overwegen is voor de categorie GOW-sober (dit zijn de wegen waar minder verkeer op zit dan de wegen met zeer intensief verkeer) hier aangepast beleid op te ontwikkelen.’’
 
Ook het brede verzet tegen de voorgenomen kaalslag heeft GS aan het denken gezet: ,,Het omgaan met bomen langs provinciale wegen leent zich tevens voor een Gelders eigen visie/beleid.’’

Tenslotte heeft de brede en felle kritiek op de communicatie over het plan indruk gemaakt. De gemeente en provincie kregen van alle kanten bijvoorbeeld het verwijt niet van meet af aan duidelijk te hebben gemaakt dat er honderden bomen zouden sneuvelen. Er werd slechts over een ‘beperkt aantal’ bomen gesproken, zoals ook de bezwaarschriftencommissie heeft vastgesteld. Ook daaruit heeft het dagelijks bestuur van de provincie lering getrokken: ,,De communicatie met de omgeving is traditioneel gericht op direct belanghebbenden. De samenleving verandert en meer mensen dan deze doelgroepen voelen zich betrokken bij hun leefomgeving in de meer brede zin van het woord. Dit leidt ertoe dat we ons herbezinnen op onze wijze van communiceren met onze omgeving. De belangengroepen zijn zeer actief op het communicatief vlak en ook politiek. Dit leidt ertoe dat de betrokkenheid van het aantal mensen groeit en ook impact heeft op de relatie tussen de provincie en de omgeving. Dit leidt ertoe dat we bij planprocessen helder moeten afbakenen waar en op welk moment de omgeving invloed uitoefent en op welke wijze. Tegelijkertijd stelt het zeer hoge eisen aan onze communicatieve inspanningen.’’

Hoewel Gedeputeerde Staten een eigen koers blijft varen bij de reconstructie van de Heerderweg, geeft het college hiermee wel aan inhoud te willen geven aan een participerende samenleving en open te staan voor veranderingen als een situatie of maatschappelijke ontwikkeling daar om vraagt. Het zijn succesjes van Ons Mooi Epe waar ze zelf (nog) niet van profiteert, maar Gelderlanders dat in de toekomst wel kunnen doen.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • P Schriemer

    Precedent werking zou toe te juichen zijn. Als dat betekent dat door de hele provincie niet nodeloos bomen gekapt worden, de weg veiliger wordt en het beter is voor het milieu dan kan je alleen maar hopen op een hele sterke precedent werking.
    Het is tijd voor een echt nieuw beleid. Kom nou eens uit de verdedigende houding, omarm de nieuw verkregen inzichten en doe voortaan je werk beter en eigentijdser. Niemand zal je daarop aanvallen. Wel op tegen beter weten in toch nog zoveel mogelijk je oude foute plan handhaven.

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.