Verwijt dat provincie Ons Mooi Epe maakt lijkt op zichzelf te slaan

Ons Mooi Epe heeft te veel naar het belang van de bomen en te weinig naar de verkeersveiligheid gekeken, aldus het college van Gedeputeerde Staten. Daardoor konden beide partijen niet gezamenlijk aan één plan werken. Die bewering is hoogst opmerkelijk, want het onafhankelijke onderzoeksbureau Goudappel Coffeng dat beide plannen heeft onderzocht, concludeert dat het oorspronkelijke plan van de Eper vereniging voor weggebruikers en fietsers minstens even veilig was als dat van de provincie.

Kijk alleen maar eens naar de maximum snelheid. Ons Mooi Epe pleitte van meet af aan voor een totaal regime van 60 km/uur, terwijl de provincie in eerste instantie koste wat kost wilde vasthouden aan 80 km/uur. Het behoeft geen betoog welke snelheid het veiligst is voor automobilisten en fietsers. Het uitgangspunt van Ons Mooi Epe was dus van meet af aan niet alleen het behoud van zoveel mogelijk bomen, maar vooral ook het waarborgen van de veiligheid van dorpsgenoten en anderen die gebruik maken van de Heerderweg. De vereniging heeft die lijn altijd doorgetrokken en voelde zich daarin bevestigd door de onafhankelijke onderzoekers. Als er dus één partij is die de indruk heeft gewekt onvoldoende aan de veiligheid van weggebruikers te hebben gedacht, is dat de provincie wel. Ons Mooi Epe verwijt de provincie bovendien te weinig aan het belang van het behoud van zoveel mogelijk bomen te hebben gedacht. Het één (behoud van bomen) sluit het ander (veiligheid) niet uit, zo heeft ook Goudappel Coffeng vastgesteld. Bomen en weggebruikers gaan best samen.

De bottleneck is nu de al dan niet noodzakelijke kap van het aantal bomen. Volgens Ons Mooi Epe kan dat ophouden bij 130 exemplaren, volgens de provincie zijn dat er in ieder geval 220 en mogelijk nog 200 extra. Over die 200 wordt gaandeweg de werkzaamheden beslist. De provincie houdt er rekening mee dat bij graafwerkzaamheden wortels zodanig worden beschadigd, dat er alsnog bomen moeten worden gekapt. Ze verwoordt dat als volgt: ,,De provincie gaat er daarbij vanuit dat de boomwortelzone zeer kwetsbaar is en bij beschadigingen door graafwerkzaamheden bomen mogelijk voor de toekomstige veiligheid van weggebruikers niet behouden kunnen blijven.’’

Enerzijds zegt GS ,,door het instellen van een bomenwacht en extra maatregelen te verwachten dat we veel van deze 200 bomen kunnen sparen’’, anderzijds noemt ze hun status ‘kritisch tot zeer kritisch’. Die twijfel wordt kennelijk breed gedragen: ,,Uiteraard doet de provincie er veel aan om deze kritische bomen te behouden, maar hierover verschillen de inzichten en uitgangspunten. De provincie gaat uit van een noodzaak tot voortgang in de uitvoering en vraagt voor kritische bomen altijd ook een kapvergunning aan. Mocht onverhoopt blijken dat een kritische boom vanuit veiligheid in de uitvoering toch gerooid moet worden, kan de uitvoering wel door.‘’

De gemeente heeft echter al een kapvergunning voor alle bomen verleend en bovendien heeft de provincie op grond van de boswet voor een aantal bomen helemaal geen kapvergunning nodig.

Voor wat betreft het verschil tussen 130 en 220 bomen, merkt de provincie op dat ,,verder aanpassen aan de wens om nog meer bomen te behouden – vanuit veiligheid - niet verantwoord is.’’

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • P Schriemer

    Natuurlijk vind ik het plan van OME veel beter dan het plan van de provincie en men moest ook wel met een alternatief plan komen want de ambtelijke machinerie draaide op volle toeren.
    Nu er dan toch, letterlijk en figuurlijk, gas terug genomen wordt. Kunnen we ons nog heel even afvragen waarom de reconstructie op de agenda staat?
    Inmiddels weten we dat de weg niet echt onveilig is, geen echte gebiedsontsluitingsweg is. Dat een simpele snelheidsverlaging al een heel positief effect heeft op het verbeteren van de veiligheid en dat je gewoon alle bomen kan laten staan. Sterker, plant die mooie nieuwe stevige bomen daar waar de laanstructuur verstevigd moet worden, precies zoals de gemeente in haar beleidsplan heeft opgenomen en besloten. Tijd om echt groen te worden, provincie en gemeente. Laat deze kans om wat geloofwaardigheid op te bouwen niet voorbij gaan. Geen woorden maar daden!

Powered door Komento