Tegenstanders bomenkap: 2 december massaal naar provinciehuis!

De herinrichtingsplan van de Heerderweg moet opnieuw in discussie gebracht worden bij Provinciale Staten van Gelderland. De Partij voor de Dieren heeft daarvoor een verzoek ingediend bij het college van GS. Statenlid Maaike Moulijn en fractievolger Bart Kuijer willen dat een debat daarover wordt geagendeerd voor de vergadering van de commissie Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Cultuur die op woensdag 2 december wordt gehouden. De Partij voor de Dieren roept tegenstanders van de bomenkap op deze bijeenkomst massaal bij te wonen en zich te laten horen.

Of het debat doorgaat, hangt af van de andere partijen in de Staten. Een meerderheid moet het debat steunen. Tijdens de commissievergadering, die om 17.30 uur begint, is het mogelijk om in te spreken, ook als het onderwerp onverhoopt niet geagendeerd wordt. Wie iets wil zeggen, moet zich voor maandag 30 november 12.00 uur aanmelden bij de griffie, telefoon: 026 359 91 34 en e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Meer informatie over het spreekrecht staat hier: http://www.gelderland.nl/4/denkendoemee/Inspreken.html

De Partij voor de Dieren moedigt alle organisaties en inwoners die zich zorgen maken over de bomenkap aan om gebruik te maken van dit inspreekrecht.

De Partij voor de Dieren verzoekt concreet ‘dat het proces rondom de herinrichting van de N794 (Heerderweg, Epe) wordt herzien en dat er rekening wordt gehouden met de bezwaren en de alternatieven die massaal ingebracht zijn door inwoners en organisaties.

De fractie schrijft in het debatverzoek het volgende:

1    Aanleiding
Er is veel commotie over de herinrichting van de N794. Formeel is het massale protest van de laatste weken te laat. Maar gezien het feit dat er twijfels zijn over de informatievoorziening, of die volledig en juist was, en gezien het feit dat het protest massaal is – zie bijvoorbeeld het aantal ondertekeningen van de petitie ‘Stop Kaalslag Heerderweg Epe’ – is het volgens de Partij voor de Dieren wenselijk om deze bezwaren en de genoemde alternatieven mee te nemen in een herzieningsproces. Dit betekent dat in januari nog niet gestart kan worden met de uitvoering.

Hieronder een kort overzicht van het proces:

In december 2013 is het voorontwerp gepubliceerd. Hierop zijn 118 reacties ingediend. Deze zijn behandeld in de ‘Nota Reacties en antwoorden Voorontwerp “N794 (Heerder-/Eperweg)”’ en hadden voornamelijk betrekking op snelheidsmaatregelen, zoals verlaging van de maximum snelheid naar 60 km/uur. Ook werd hierin de wens uitgesproken om de bomen niet te kappen. Het was toen nog onbekend om hoeveel bomen het zou gaan. De indruk werd gewekt dat de provincie maatwerk zou toepassen om zoveel mogelijk bomen te sparen, maar ook dat dit niet overal mogelijk was.

Vervolgens is de gemeentelijke bestemmingsplanprocedure ingegaan waar slechts één bezwaar op is ingediend. In augustus 2015 is het definitieve ontwerp gepubliceerd en werd een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Epe om 479 bomen te kappen. Pas toen werd de omvang van de kap pas echt duidelijk.

Op 23 september beantwoordde gedeputeerde Bieze op vragen van GroenLinks dat zij niet van plan was om alternatieven te bekijken omdat het proces nu doorlopen is en er slechts één bezwaar ingediend was tegen de bestemmingsplanwijziging.

Op 7 oktober 2015 werd aan PS de petitie ‘Stop Kaalslag Heerderweg Epe’ aangeboden, ondertekend door ruim 1.700 bezorgde burgers.

Op 22 oktober heeft in Epe een protestbijeenkomst plaatsgevonden, bezocht door honderden inwoners. Op 25 oktober deed de gemeentelijke fractie van D66 een oproep aan het college van burgemeester en wethouders om een pas op de plaats te maken als het gaat om de bomenkap aan de Heerderweg. Ook de gemeentelijke VVD-fractie gaf aan dat de gemeente een inschattingsfout heeft gemaakt en riep de provincie op de plannen te herzien.

Op 28 oktober heeft de PvdA vragen gesteld over de communicatie in het traject en om zoveel mogelijk bomen te sparen. Gedeputeerde Bieze antwoordde hierop dat pas na het besluit duidelijk werd dat er veel mensen tegen het plan zijn.

Op 4 november hebben zowel PvdA als PvdD schriftelijke vragen gesteld over het inspraakproces en eventuele herziening. De antwoorden zullen beschikbaar zijn voor de behandeling van dit debat.

2    Standpunt en overwegingen
De vraag is nu of het proces herzien en de uitvoering uitgesteld zou moeten worden.

De betrokkenen stellen dat ze onvoldoende betrokken zijn bij de keuze van de herinrichtingsopties en dat de informatievoorziening – met name over het aantal te kappen bomen – onjuist en onvolledig was. Ook wordt gesteld dat de provincie te strikt vasthoudt aan de richtlijnen van het concept Duurzaam Veilig Verkeer, terwijl de praktische situatie zich hier niet voor zou lenen.

Van een college dat streeft naar een goede samenwerking met alle partners en een college dat zich realiseert dat de provinciale overheid alleen samen met gemeenten, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en mensen knelpunten kan oplossen en kansen kan grijpen, kan verwacht worden dat ze het massale protest tegen de bomenkap niet negeert en besluit tot herziening van het proces.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden
Powered door Komento