Ook Partij voor de Dieren wil heroverweging plan Heerderweg

Ook de Gelderse Partij voor de Dierenfractie vindt dat er geluisterd moet worden naar de massale protesten rondom de bomenkap langs de Heerderweg bij Epe. Daarom heeft de fractie aan de provincie gevraagd om het besluit te heroverwegen. Alternatieven moeten nog eens goed onder de loep genomen worden. De PvdD is er niet van overtuigd dat alle belangen goed zijn afgewogen. Ook zijn inwoners niet voldoende geïnformeerd.

Partij voor de Dieren Statenlid Maaike Moulijn: “Het is opmerkelijk dat er nu pas, als er officieel geen inspraakmogelijkheden meer zijn, massaal en met grote verontwaardiging wordt gereageerd op de bomenkap en dat gemeenteraadsfracties aangeven dat de omvang van het plan vooraf niet duidelijk was. Dan lijkt er toch iets behoorlijk mis te zijn gegaan tijdens het inspraakproces.” De fractie heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld en hoopt dat het college ,,verstandig genoeg’’ is om tot een heroverweging te besluiten.

Eerder al hebben de VVD en D66 in Provinciale Staten stelling genomen tegen de plannen.

De vragen van de Partij voor de Dieren:

Er is de laatste tijd veel commotie ontstaan over de voorgenomen massale bomenkap langs de N794 (Heerderweg, Epe). Ook de Partij voor de Dieren is niet gelukkig met deze kaalslag. Er zijn bij ons vragen gerezen over enerzijds het proces en anderzijds de inhoudelijke afwegingen. Wij verzoeken het college deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden aangezien de kans op een debatverzoek voor de eerstvolgende commissievergadering over dit onderwerp groot is.

1.    Wij vinden het bijzonder vreemd dat er nu massaal en met grote verontwaardiging gereageerd wordt op de bomenkap en dat dit tijdens het formele inspraakproces niet aan de orde is gekomen. Ook dat gemeenteraadsfracties nu aangeven dat zij de omvang van het plan vooraf niet doorgrond hadden, vinden wij bijzonder. Kan de gedeputeerde aangeven wat er in haar ogen verkeerd is gegaan tijdens het inspraakproces en de voorlichting daarover?
 
2.    Wij zijn van mening dat de gedeputeerde meer moet doen met de massale tegenstand van inwoners (waaronder duizenden ondertekenaars van de petities ‘Stop kaalslag Heerderweg Epe’ en “Red oude monumentale bomen Heerderweg N794 en bomen langs N-wegen”, de vele honderden mensen die aanwezig waren bij de protestbijeenkomst van 22 oktober) dan alleen zeggen dat de procedures juridisch juist doorlopen zijn en dat de reacties te laat ingediend zijn. Is de gedeputeerde dat met ons eens? Zo ja, wat gaat ze eraan doen? Zo nee, waarom niet.

In antwoord op een rondvraag over de geplande bomenkap langs de N794, tijdens de vergadering van commissie BOC op 23 september, gaf gedeputeerde Bieze het volgende aan: “De overheid moet belangen afwegen. De veiligheid van fietsers weegt het zwaarst in deze afweging. GS vinden deze route het beste en veiligste.” Wij zijn het er mee eens dat de veiligheid van fietsers heel erg belangrijk is, maar zoals gedeputeerde Bieze al aangaf spelen ook andere belangen. Wij zijn benieuwd hoe het college de verschillende belangen heeft afgewogen.
 
3.    Welke belangen zijn in deze kwestie afgewogen en hoe zijn zij naar prioriteit gerangschikt?

Wat ons verder opvalt, is dat inwoners heel andere oplossingen noemen dan het gekozen traject door het college.
 
4.    Welke alternatieven, die de veiligheid verhogen, heeft het college in overweging genomen en waarom zijn deze terzijde geschoven?
 
5.    In hoeverre heeft het college de alternatieven mee gewogen, die nu door de inwoners worden genoemd? En hoe beoordeelt het college de genoemde alternatieven?

Volgens de inspraaknota van 11 november 2013 (p. 57) is het niet toegestaan om de maximumsnelheid te verlagen naar 60 km/u omdat de N794 aangegeven staat als een gebiedsontsluitingsweg (GOW). De snelheidslimiet van zo’n weg is 80 km/u. Het is echter vreemd dat de gehele N794 aangeduid wordt als een GOW. Volgens wegenwiki zijn erfaansluitingen op een GOW buiten de bebouwde kom namelijk in principe niet toegestaan. En traject 1 van de N794 heeft vele erfaansluitingen. In de praktijk wordt dit traject dus gebruikt als een erftoegangweg (ETW), waar snelheidsbeperkingen wel toegestaan zijn.
 
6.    Wat is de reactie van het college op deze vreemde situatie? Hoe wil zij omgaan met wegaanduidingen, snelheidsbeperkingen en erfaansluitingen op deze weg? En waarom?
 
7.    Biedt deze dubbele situatie wellicht ook mogelijkheden om de maximumsnelheid toch te verlagen, zoals door veel inwoners wordt geopperd, en/of de bestaande weg anders in te richten (met kleuren, drempels en andere maatregelen) om de veiligheid te vergroten? Zo ja, welke mogelijkheden zijn er? Zo niet, waaruit blijkt dat?
 
8.    Bent u bereid om in de reconstructie van de N794 een pas op de plaats te maken (en dus nog niet tot uitvoer van het plan over te gaan) om ervoor te zorgen dat de argumenten van de tegenstanders en de suggesties van de inwoners beter tot hun recht komen in de planvorming? Zo nee, waarom niet en zijn er omstandigheden denkbaar waardoor u wel een pas op de plaats zou nemen? Zo ja, welke omstandigheden zijn dit?

Wij verwachten veel van een college die streeft naar een goede samenwerking met alle partners en een college dat zich realiseert dat de provinciale overheid alleen samen met gemeenten, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en mensen knelpunten kan oplossen en kansen kan grijpen.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.