KNNV en Milieuzorg trekken weer aan de bel over bomenkap

De Vereniging Milieuzorg Epe en de KNNV Epe-Heerde hebben maar weer eens aan de bel getrokken bij Provinciale Staten van Gelderland over de voorgenomen bomenkap aan de Heerderweg. Aanleiding is het feit dat beide verenigingen sinds ze op 7 oktober de door 1750 mensen gesteunde petitie tegen de bomenkap hebben aangeboden aan het provinciebestuur, nog  steeds niets gehoord hebben. Ze maken meteen van de gelegenheid gebruik om Provinciale Staten op de massale protesten in Epe te wijzen, een aantal nieuwe ontwikkelingen voor het voetlicht te brengen en een aantal vragen te stellen.

De brief:

Op woensdag 7 oktober hebben we u, de leden van de Provinciale Staten van Gelderland, een petitie aangeboden met het verzoek om de bomen langs de Heerderweg in Epe niet te kappen. De heer Cornielje heeft toen de petitie welwillend in ontvangst genomen en noemde hem een ‘ cri de coeur ’, maar sindsdien hebben we geen reactie van u mogen ontvangen. We zijn benieuwd of de Provincie aan ons verzoek wil voldoen en weten niet hoe u allen hierover denkt. De heer Nelson Verheul is het enige Statenlid dat ons heeft laten weten achter de petitie te staan. Is het onderwerp, de reconstructie van de Heerderweg in Epe (N794), na de overhandiging van de petitie nog in de Statenvergadering aan de orde gekomen? Zo ja, wat is hierover gezegd? Zijn er gerelateerde ontwikkelingen die het vermelden waard zijn? En heeft de Provincie bij de besluitvorming de toenemende geluidsoverlast en luchtvervuiling in beschouwing genomen? Hieraan komen jaarlijks in Nederland namelijk duizenden te overlijden (fijnstof en ozon: ca 1600 per jaar, stress door geluidsoverlast: ca 700 per jaar). Hard rijden vervuilt en geeft geluidsoverlast, terwijl grote bomen juist het fijnstof uit de lucht filteren die de westenwind naar Epe aanvoert.

 • Uit de volgende recente ontwikkelingen blijkt dat de inwoners van Epe massaal de reconstructie van de Heerderweg afwijzen en dat zelfs de lokale politiek zich hierover steeds kritischer opstelt: Na het indienen van onze petitie hebben nog eens duizenden mensen een andere petitie tegen de reconstructie van de Heerderweg ondertekend (“Red oude monumentale bomen Heerderweg N794 en bomen langs N-wegen”). Ten tijde van het opstellen van deze brief waren dat 2460 ondertekenaars.
 • Op 22 oktober kwamen honderden mensen naar een protestmanifestatie in de Grote Kerk in Epe om duidelijk te maken dat ze faliekant tegen het kappen van de bomen zijn. De kerk was zo vol dat de politie om veiligheidsredenen de kerk heeft moeten sluiten, waardoor nog eens honderden mensen die ook de manifestatie wilden bijwonen onverrichter zake naar huis moesten. Buiten de kerk stonden nog tientallen mensen om hun steun te betuigen. Tijdens de manifestatie zijn 543 handtekeningen gezet onder bezwaarschriften tegen de verwachte kapvergunning.
 • Dinsdag 27 oktober heeft B&W van Epe een besluit over de kapvergunning genomen. Het college weigerde een vergunning te verlenen voor de kap van 67 van de 88 beeldbepalende bomen, waardoor het tracé van de weg aangepast zal moeten worden. De reactie hierop van provinciewoordvoerster Petra Borsboom was ronduit stuitend: ze beweerde dat het niet realistisch was om te denken dat alle 67 gespaarde bomen het geweld van de wegreconstructie zouden overleven. We vinden het zeer laakbaar dat de Provincie zo het besluit van de gemeente aan haar laars lapt en dat dit van weinig respect getuigt voor de burgers en het bestuur van Epe, om over respect voor natuur en cultuurhistorische waarden nog maar te zwijgen.
 • De raadsfracties van de VVD en D66 die aanvankelijk instemden met de reconstructie, zijn hiervan teruggekomen en voelden zich indertijd door de Provincie onder druk gezet en misleid. De fractievoorzitter van de VVD zei dat hij niet verbaasd was dat het protest zo laat op gang kwam omdat uit het bestemmingsplan niet bleek dat er honderden bomen gekapt zouden worden, terwijl er over eventuele bedreiging van het aanzien en het karakter van de Heerderweg in relativerende en geruststellende woorden werd geschreven. Ook de PvdA en het CDA lieten weten dat ze er niet van doordrongen waren dat de kaalslag zo'n massale vorm zou aannemen toen ze over het bestemmingsplan moesten beslissen.


Al deze ontwikkelingen laten zien dat de inwoners van Epe en een deel van het gemeentebestuur de reconstructie van de Heerderweg echt niet willen en dat het niet mogelijk is om het plan in ongewijzigde vorm te realiseren. Dat de Provincie de kap van vele honderden bomen en de veiligheid van fietsers steeds onlosmakelijk aan elkaar verbindt is misleidend. Voor het vergroten van de veiligheid van de fietsers zijn immers goede alternatieven. Ten slotte blijkt steeds duidelijker dat de functie als gebiedsontsluitingsweg niet valt te verwezenlijken. Zo is bijvoorbeeld de maximum snelheid voor een deel van de Heerderweg teruggebracht tot 60 km/h. Al met al voldoende reden om het reconstructieplan nog eens zorgvuldig te heroverwegen. We vragen u met klem om dat te doen.
Graag ontvangen wij antwoord op de in deze brief gestelde vragen:

 • Is het onderwerp, de reconstructie van de Heerderweg in Epe (N794), na de overhandiging van de petitie nog in de Statenvergadering aan de orde gekomen? Zo ja, wat is hierover gezegd? Zijn er notulen beschikbaar?
 • Zijn er gerelateerde ontwikkelingen die het vermelden waard zijn? Wat wordt gedaan met de massale reacties van bewoners en politiek uit Epe?
  Heeft de Provincie bij de besluitvorming de toenemende geluidsoverlast en luchtvervuiling in beschouwing genomen?
 • Neemt de Provincie de reconstructie van de Heerderweg in heroverweging?
 • Kan de Provincie, nu een deel van de aanvraag is afgekeurd, haar oorspronkelijke plan nog wel uitvoeren? Moeten er niet forse aanpassingen worden doorgevoerd? Of heeft de Provincie de aanvraag te omvangrijk ingediend?

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
 • Geen reacties gevonden

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.