Alles over het plan voor de Heerderweg

trajectGezien de vele boze en emotionele reacties op dit verhaal van Bert Hanekamp over de reconstructie van de Heerderweg is het misschien goed om eens het gehele plan tot in detail te presenteren. Het is een hele lap, dus wie geïnteresseerd is, moet er maar eens goed voor gaan zitten. Onderaan dit artikel staan beelden van hoe de weg er op den duur uit moet gaan zien.

Op de site van de provincie Gelderland staat het ontwerp-verkeersbesluit, dat op 21 mei dit jaar is gepubliceerd. Daarin staat onder meer:

,,De provinciale weg N794 vormt een verbinding tussen de kernen Epe en Heerde. Ter hoogte van kilometer 16.5 – 16.8 sluit de N794 aan op de Rijksweg A50. De N794 is een gebieds-ontsluitingsweg met een stedelijke ontsluitingsfunctie. De weg is tevens onderdeel van de Veluwelijn, een hoogwaardig openbaar vervoerverbinding tussen Apeldoorn en Zwolle.
Naast een belangrijke functie voor gemotoriseerd verkeer heeft de N794 ook een grote functie voor het fietsverkeer tussen Epe en Heerde. Veel scholieren maken gebruik van de weg evenals recreatief fietsverkeer.
De weg bestaat uit een hoofdrijbaan met één rijstrook per richting. In beide richtingen is de weg voorzien van een (brom-)fietspad. Aan weerszijden ligt het (brom-)fietspad dicht tegen de hoofdrijbaan, gescheiden door smalle betonbanden, waardoor er gevaarlijke verkeerssituaties kunnen ontstaan.
De weg wordt door aanwonenden als onveilig ervaren, vanwege onjuist rijgedrag (hoge snelheden en inhaalmanoeuvres). Ook wordt de scheiding tussen het huidige (brom-)fietspad en de hoofdrijbaan als hinderlijk ervaren bij het afslaan en het oversteken.
Uit onderzoek is gebleken dat in de periode 2007-2011 op deze weg 40 ongevallen zijn geregistreerd, waarvan 1 dodelijk ongeval en 8 met letsel. In totaal raakten 10 personen gewond.
Bij 20% van de ongevallen waren (brom-)fietsers betrokken, waaronder 3 letselongevallen waarbij de (brom-)fietser gewond raakte.
De huidige maximumsnelheid op het traject is 80 kilometer per uur. Uit metingen is gebleken dat de maximumsnelheid door 30 tot 50% van het verkeer wordt overschreden.
In 2015 is groot onderhoud gepland op de N794. Ter voorbereiding hierop heeft de provincie Gelderland in 2012 een trajectverkenning uitgevoerd om de mogelijkheden voor vrijliggende (brom-)fietspaden, op grotere afstand van de hoofdrijbaan, te onderzoeken. In 2013 is vervolgens een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en is het ontwerp met vrijliggende (brom-)fietspaden nader uitgewerkt.
Met het verleggen van de (brom-)fietspaden wordt ook de hoofdrijbaan aangepast ter verbetering van de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid. Daartoe worden onder andere middengeleiders aangebracht ter hoogte van enkele kruispunten en wordt op delen van het traject doorgetrokken asmarkering aangebracht om inhalen tegen te gaan.
Voor het verbeteren van de veiligheid in de S-bocht in het traject, ter hoogte van de aansluitingen Vijfpotenweg, Norelweg, Vemderweg, wordt op dit deeltraject een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur ingesteld.
Ten behoeve van het openbaar vervoer wordt de bushalte op de N794 ten noorden van het kruispunt met de Plekweversweg, ter hoogte van kilometer 14.05, circa 100 meter verplaatst, zodat deze net ten zuiden van het kruispunt met de Plekweversweg komt te liggen, tegenover de bestaande bushalte in tegengestelde richting. Op de wijze komen de in- en uitstaphalte voor reizigers dichter bij elkaar te liggen.
De halte tussen de aansluitingen Hoefijzerweg en Burgemeester Diepenhorstlaan (kilometer 14,55) komt in beide richtingen te vervallen.

(…)

Het belangrijkste doel van de maatregelen is het verbeteren van de verkeersveiligheid voor weggebruikers en de leefbaarheid voor aanwonenden. Daarnaast wordt met de nieuwe vormgeving het comfort voor fietsers, bromfietsers en openbaarvervoerreizigers verbeterd.
De huidige (brom-)fietspaden liggen dicht tegen de hoofdrijbaan, gescheiden door smalle betonnen geleiders. Hierdoor rijdt gemotoriseerd verkeer met hoge snelheid dicht langs de fietsers en bromfietsers op het (brom-)fietspad. Dit voldoet niet aan de principes van Duurzaam Veilig Verkeer. Het grote snelheidsverschil, in combinatie met het verschil in massa, kan door (brom-)fietsers als bedreigend worden ervaren en het kan leiden tot onveilige situaties. Door de (brom-)fietspaden verder van de hoofdrijbaan te leggen, wordt de afstand tot het parallel rijdende gemotoriseerd verkeer groter. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid en het comfort op het traject verbeterd.
Bij de inpassing van de nieuwe (brom-)fietspaden is zo veel mogelijk rekening gehouden met de bomen langs het traject, de Ecologische Hoofdstructuur en de aangrenzende particuliere terreinen (voortuinen, uitritten, parkeergelegenheid). Hierin is op basis van onderzoek en overleg gezocht naar maatwerkoplossingen. Aanwonenden zijn nauw bij dit proces betrokken, onder andere met betrekking tot grondaankoop en goede en veilige bereikbaarheid van het eigen terrein.
Ten noorden van de Vijfpotenweg wordt een (brom)fietsoversteek op de N794 gerealiseerd, voor (brom)fietsers in twee richtingen (van en naar de Vijfpotenweg). Om deze oversteek te bereiken worden fietsers en bromfietsers vanaf de Vijfpotenweg middels een figuratief bord verwezen naar het (brom)fietspad aan de noordwestzijde van de N794. Tussen de Vijfpotenweg en de oversteek wordt dit (brom)fietspad ingericht voor twee richtingen. De breedte van het (brom)fietspad wordt hiervoor aangepast en met verkeersborden en asmarkering wordt het tweerichtingstraject herkenbaar vormgegeven. Het betreft een lengte van 15 á 20 meter.
Nabij de aansluiting van de Zwarteweg wordt een gedeelte van het (brom)fietspad aan de zuidoostzijde van de N794 voor twee richtingen ingesteld. Ten zuiden van de Zwarteweg wordt op de N794 een oversteek voor fietsers en bromfietsers aangebracht (twee richtingen) en iets noordelijker, ter hoogte van kilometer 16,4, een eenrichtingsoversteek. Tussen beide oversteken wordt het (brom)fietspad aan de zuidoostzijde van de N794 uitgevoerd voor twee richtingen. Op deze wijze zijn de (horeca)bestemmingen aan deze zijde van de weg goed en veilig bereikbaar voor (brom)fietsers.
Fietsers en bromfietsers die de N794 willen oversteken, moeten voorrang verlenen aan het verkeer op de hoofdrijbaan. De (brom-)fietsers op de N794 (parallel aan de hoofdrijbaan) houden ter hoogte van de zijwegen voorrang ten opzichte van het verkeer op de zijwegen, net als in de huidige situatie. Dit wordt vormgegeven door bebording en haaientanden. Doordat de (brom)-fietspaden verder van de hoofdrijbaan worden gesitueerd, wordt de kans kleiner dat verkeer uit de zijwegen, dat voorrang moet verlenen aan verkeer op de hoofdrijbaan van de N794, het (brom-)fietspad blokkeert. De hinder voor het doorgaande (brom)-fietsverkeer wordt daarmee beperkt.
Bij enkele kruispunten, (brom)fietsoversteken en ter hoogte van de grens van de bebouwde kom worden op de hoofdrijbaan middengeleiders aangebracht. Deze worden voorzien van verkeersborden die de verplichte rijrichting, rechts langs de middengeleiders, aanduiden. De middengeleiders accentueren de komgrens en de betreffende kruispunten en werken snelheid remmend. Gemotoriseerd verkeer op de N794 kan daardoor beter anticiperen op de situatie ter plaatse. Ter hoogte van de kruispunten wordt met de middengeleiders tevens de oversteekbaarheid verbeterd. De middengeleiders worden voldoende breed uitgevoerd voor (brom-)fietsers om zich tussen, of op, de geleiders veilig te kunnen opstellen. Dit biedt de mogelijkheid voor (brom-)fietsverkeer om de N794 in twee fasen over te steken. Ook voetgangers kunnen via de middengeleiders de weg in twee keer (per rijbaan) oversteken.
Om verkeersonveilige situaties ten gevolge van inhaalmanoeuvres tegen te gaan, worden de rijrichtingen op delen van de hoofdrijbaan van elkaar gescheiden door een dubbele doorgetrokken asstreep. Hiermee is inhalen op de betreffende trajecten niet meer toegestaan. Het betreft de wegvakken tussen de Plekweversweg (kilometer 13,9) en kilometer 15,2 en tussen kilometer 16,1 en 16,3.
Het tracé van de N794 ligt tussen kilometer 14,74 (ten oosten van de Vijfpotenweg) en kilometer 15,15 (ten oosten van de Vemderweg) in een S-bocht. Hierdoor is dit traject onoverzichtelijk en de bochten zijn te scherp om er met een snelheid van 80 kilometer per uur veilig doorheen te rijden. Ter verbetering van de verkeersveiligheid wordt op dit deeltraject een maximumsnelheid ingesteld van 60 kilometer per uur. Deze maximumsnelheid wordt op het traject aangegeven door middel van verkeersborden 60. Voor verkeer in oostelijke richting worden borden 60 direct na de aansluitende zijwegen Vijfpotenweg en Norelweg geplaatst, rechts naast de hoofdrijbaan. Voor verkeer in westelijke richting worden de borden even vóór en direct na de aansluiting Vemderweg geplaatst en na de Norelweg. Op deze wijze heeft het verkeer voldoende tijd om snelheid te minderen voor de bocht. Tevens ligt de snelheid ter hoogte van de zijwegen, net voor de bocht, dan lager. Hierdoor wordt het voor verkeer van en naar de zijwegen veiliger om de N784 op/af te rijden.
De bushalte op de N794, bij de komgrens van Epe, aan de zuidoostzijde van de rijbaan wordt verplaatst, waarbij deze net ten zuidwesten van het kruispunt met de Plekweversweg komt te liggen, tegenover de bestaande bushalte in tegengestelde (halte Politiebureau). Op de wijze komen de in- en uitstaphalte voor reizigers dichter bij elkaar te liggen. Hierdoor wordt het gebruik voor reizigers aantrekkelijker.
De halte ter hoogte van kilometer 14,55 (halte Dennenheuvel) wordt opgeheven, vanwege te laag gebruik. Met het verwijderen van de bushaltes op deze locatie kunnen de aanwezige uitritten van particulier terreinen beter worden aangesloten op de N794. Het oprijden van de rijbaan kan dan veiligere plaatsvinden, zonder kans op belemmering van het zicht door een halterende bus.''

Aldus het verkeersbesluit van de provincie. De inspraakprocedure is al achter de rug.

 

Al eerder, begin 2014, is het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Naar aanleiding van de reacties van 43 insprekers is het plan op onderdelen aangepast. Het bestemmingsplan is in februari dit jaar vastgesteld.

In de nieuwsbrief van juni 2015 van de provincie staat onder meer iets over de bomen: ,,Voor de realisatie van het plan worden bomen gekapt. Om na de reconstructie van de weg zo snel mogelijk weer aan te sluiten op de bosrijke omgeving wordt er gekozen voor wat forsere formaat bomen. De herplant bestaat uit eiken, beuken en op enkele markante plekken rode beuken.’’

De planning van de provincie is dat de bomen in de periode januari-maart volgend jaar worden gekapt. De werkzaamheden zouden in het voorjaar tot de zomer moeten plaatsvinden. De nieuwe bomen moeten in het najaar worden geplant.

Maar voordat het zo ver is, moet de gemeente nog wel een vergunning verlenen. Daar is deze week iets over gepubliceerd. Daarin wordt voor het eerst ook het exacte aantal genoemd: 479.

 

In de nieuwsbrief van de provincie staat een aantal impressies van hoe de Heerderweg er uit komt te zien. Het zijn van de nieuwe situaties op resp. het deel tot de Norelbocht, in de Norelbocht, na de Norelbocht en het laatste deel tot de A50.

traject 1

traject 2

(Let vooral ook op het konijn dat met opgestoken duim in de berm ligt...)

traject 3

traject 4

Morgen deel 2 van de fotoserie van Bert Hanekamp.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.