Laatste reacties

Hallo, ik ben Jeanette en ben geboren op 3 april 1951 in Epe.
Heb lang geleden in Hattem op school gezeten en het klopt dat ik bij Monuta heb gewerk...
Mijn opa is in dit huisje geboren. In de jaren 70 hebben we het huisje van binnen gezien. Alles van nog in oude steil. In de bedstee stond de tv. Er ...
Ik kom al vanaf 1951 in Epe bij Heidebad. Nu staan wij nog steeds op het terrein wat grenst aan hotel Heidebad
Wat een mooie geschiedenis van de school. Ik ben benieuwd of er ook bekend is wie de kinderen zijn op de foto van 1943.
Ik doe onderzoek naar een fam...
Goedemiddag..
Is het mogelijk een bericht door te geven aan Hedy van Spanje?
Al lang uit het oog verloren dus dan op.deze.wijze.
"Lieve Hedy...stu...
Frank Mensink:For Ever Young, geweldig! Cialfo, nog steeds een inspirerende vereniging
niet afgebeelde fotokaart in mijn bezit - is er ook een adres bekend?

ben bereid er een scan van aan te leveren
Hoi Harry,
Als ik het goed heb is dit om te testen hoe verschillende diersoorten op verschillende kleuren licht reageren. Dit om langs bossen lantaar...
Wie kan mij iets vertellen over de winkel aan de Ossenweerdstraat in Deventer. Hier was ook een stomerij gevestigd met de naam DE ACHTERSTE MOLEN. Mij...
IK BEN 72.
de slager was in mijn tijd slager HUP en de schoen maker Tenkink
Ik werk vanaf 2014 bij de Hertekolk via Paasheuvelgroep. Kom ook uit Epe en werk met veel plezier bij de Hertekolk. Wat een fijne accomodatie en een g...
Goedemorgen redactie.
Dit bericht is alweer ruim 7 jaar geleden geplaatst. Hoe is het nu met mijn oud collega van de LTS Epe?
Vriendelijke groet, ...
Hier kon je lekker schepijs kopen voor een kwartje.
geweldig, mijn opa Derk Bosman op de klasse foto! vanaf m´n 5e logeerde ik tijdens de vakanties in Oene,
ben nu 68..... horthoekerweg 14
ik herinner...
Als uitzendkracht heb ik in 1981 bij vetsmelterij Smilde in Epe blikken met vet gevuld/

Zoeken

Verrassende wending procedure bomenkap Heerderweg

De procedure rond de voorgenomen bomenkap aan de Heerderweg heeft een verrassende wending genomen. De provincie en de gemeente staan ineens lijnrecht tegenover elkaar. De gemeente overweegt de hele procedure opnieuw te starten, maar volgens de provincie is dat niet nodig. Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland betoogt dat er voor 40 van de 67 bomen waarvoor de gemeente een kapvergunning heeft geweigerd, helemaal geen vergunning nodig is. Tegen het weigeren van de kapvergunning voor de andere 20 bomen dient de provincie bezwaar in. Hoe dat ook afloopt, nu al is vrijwel zeker dat de bomen nog minstens een jaar behouden zullen blijven en de uitvoering van de reconstructie wordt uitgesteld.

Twistpunt tussen de provincie en de gemeente is de nieuwe Boswet die per 1 januari van dit jaar van kracht is geworden. 40 bomen waarvoor de gemeente een kapvergunning heeft geweigerd, vallen daar volgens de provincie onder. Dat betekent volgens haar dat er geen kapvergunning (formeel: omgevingsvergunning) nodig is. De gemeente is op dit terrein niet bevoegd, meent GS. Volgens de provincie is dat duidelijk geworden na behandeling van de aanvraag bij de gemeente Epe; daarbij is geen rekening gehouden met de wetswijziging. ,,Op grond van de Boswet kan ter uitvoering van een werk overeenkomstig een bestemmingsplan, zoals hier aan de orde, worden gekapt zonder meldings- of herplantplicht’’, aldus de provincie in haar bezwaarschrift.

Voor het gehele reconstructieplan moeten 601 bomen worden gekapt. De gemeente heeft al een oordeel geveld over de aanvraag van een vergunning voor in totaal 476 bomen. Voor 67 monumentale is die geweigerd. 20 daarvan zijn volgens het college te beeldbepalend; ze staan vlakbij de entree van het dorp. Dat argument weegt voor de provincie echter niet zwaar genoeg: ,,De gemeente heeft in haar besluit afgewogen dat behoud van deze 20 bomen, ondanks hun kwetsbare gezondheid mogelijk kan zijn. Gegeven de kwetsbaarheid van deze bomen voor verdere aantasting en de mogelijkheid om middels aanplant van nieuwe bomen te komen tot een duurzaam eindresultaat, kiezen wij ervoor om bezwaar in te dienen tegen het niet verlenen van de kapvergunning voor deze 20 bomen.’’

Voor 320 bomen heeft de gemeente een vergunning verleend, voor 102 was dat volgens het dagelijks bestuur van de gemeente niet nodig omdat die een stamdiameter hebben die kleiner is dan 20 centimeter.

Maar volgens de provincie vallen er 292 van de 412 niet onder de gemeentelijke bevoegdheid. GS in het bezwaarschrift: ,,De gemeente Epe overweegt om de procedure opnieuw te starten. De provincie zou in dat scenario een verzoek om intrekking van de vergunningen moeten sturen aan de gemeente en een nieuwe aanvraag moeten indienen. Wij kiezen niet voor dit scenario. Enerzijds omdat de bezwarenprocedure juist is ingesteld om gebreken te kunnen herstellen, anderzijds moeten belanghebbenden nog langer wachten op definitief uitsluitsel en daarbij hun bezwaar opnieuw indienen.’’

De provincie adviseert de gemeente nu ,,naar alle belanghebbenden open en transparant te zijn over de (gewijzigde) juridische status van de 479 bomen’’. Maar de gemeente vindt dat, ongetwijfeld ingegeven door de brede weerstand tegen het plan en felle kritiek op de besluitvormingsprocedure, niet voldoende en wil de procedure over doen.

Dat is niet het enige waarover de provincie en gemeente ernstig van mening verschillen. GS vinden dat wel degelijk alle bomen die volgens het bestemmingsplan moeten wijken voor de nieuwe rijbaan en het te verleggen fietspad, tegen de vlakte moeten. Bomen waarvoor een kapvergunning is geweigerd, staan in de toekomstige hoofdrijbaan of fietspad, of in de rand van het asfalt; in de obstakelvrije bermzone van de hoofdrijbaan of het fietspad; in zichthoeken van kruisingen of uitritten. Bovendien wordt een aantal bomen dat volgens de gemeente moet blijven staan, door de reconstructiewerkzaamheden dermate aangetast, dat ze alsnog gekapt moeten worden, verwacht de provincie. En dan is er nog iets: de kap moet volgens de vergunning vóór 1 november 2016 hebben plaatsgevonden, maar door de procedures die door het Actiecomité Reconstructie Heerderweg/vereniging Ons Mooi Epe en andere bezwaarmakers bij de rechtbank worden aangespannen, ,,is een eindtermijn van realisatie van de kap voor 1 november 2016 mogelijk te krap. Een langere termijn voor realisatie is benodigd’’, aldus de provincie.

De provincie gaat in haar bezwaarschrift ook in op de herinplantplicht en boscompensatie als gevolg van de massale kap. ,,Langs het tracé van de N794 worden en kunnen ca. 100 bomen nieuw aangeplant (definitieve aantal afhankelijk van omgevingsvergunning). Op het terrein van hotel-restaurant Dennenheuvel worden eveneens ca. 100 bomen aangeplant. De opgelegde herplantplicht van de gemeente Epe betreft 106 bomen. De compensatieverplichting voor de bomen die op grond van de Boswet en de EHS-status is vooruitlopend op het project reeds gerealiseerd; dit najaar is 1,6 ha Elzenbroekbos gerealiseerd aan de Dijkhuizerweg in de gemeente Epe.’’

De provincie besluit haar bezwaarschrift met de opmerking het van belang te vinden ,,om snel duidelijkheid te verschaffen over de juridische status van de bomen en de mogelijkheden voor bezwaar en beroep voor belanghebbenden.’’

Het nieuws is vandaag bekend gemaakt, één dag voor de vergadering van de commissie van Provinciale Staten waarop over de reconstructie wordt gesproken. Een flinke groep Epenaren woont die vergadering (aanvang 17.30 uur in het stadhuis van Arnhem) bij en minstens vijf dorpsgenoten hebben daar spreektijd aangevraagd en gekregen. De twist tussen de provincie en gemeente en onduidelijkheid over de vergunningsverlening lijkt koren op hun molen.

 

 

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.